HAKKINDA

Yayın hayatına 1999 yılında başlayan  İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi elektronik ortamda yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergi her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM

Elektronik ortamda yayımlanan dergi, Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve İngilizce makaleleri yayımlayarak Türkiye’de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Dergiye aşağıdaki disiplinlerde hazırlanan makaleler gönderilebilir:

 • Çalışma Ekonomisi
 • Çalışma Psikolojisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Endüstri İlişkileri
 • İnsan Kaynakları
 • İş Hukuku
 • Örgütsel Davranış
 • Sosyal Güvenlik

Dergide yukarıdaki konularda özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir. İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi disiplinler arası bilimsel araştırma ve derleme makalelerini yayımlamaktadır.

MAKALE KABUL VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

1) Öncelikle yazarlar, .doc veya.docx uzantılı makale dosyalarını isgucdergi@gmail.com adresine adresine göndermelidirler.

2) Yazarlara makalelerini gönderdikten sonra 3 gün içerisinde makalenin ulaştığına ve işlemlerin başladığına dair bir onay epostası gelecektir. 3 gün içerisinde bu epostayı almayan yazarların aynı eposta adresine bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

3) Onay epostası gönderildikten sonra makaleler, yayın kurulu tarafından değerlendirilecek ve derginin ilgi alanları, makalenin temel bilimsel yeterlilikleri ve biçimsel kurallar bakımından ele alınacaktır. Bu aşamadan sonra yayın kurulu tarafından uygun görülen makaleler için hakem süreci başlatılacaktır. İlgili ön kriterleri karşılamayan makaleler İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde değerlendirilemeyeceğine ilişkin yayın kurulu kararı verilirse, bu karar yazarlara eposta yoluyla iletilecektir.

4) Yayın Kurulu onayından sonra, yazarlara hakem sürecinin başladığına dair bilgi gönderilecektir.

5) Değerlendirme süreci, yayın kurulu tarafından uygun görülen iki hakemin değerlendirmelerini içermektedir. Hakemler değerlendirme sonucunda “yayınlanabilir, küçük düzeltmeler ile yayınlanabilirbüyük düzeltmeler gerekmektedir ve ret edilmelidir şeklinde yargıya varacaktır. Hakemlere değerlendirme için 30 günlük süre verilecektir. Zorunlu hallerde 15 günlük ek bir süre, yayın kurulu kararıyla tanınabilir. Değerlendirmesini bu süre içerisinde tamamlamayan hakemlere, hakem değerlendirme sürecinin sona erdiğine ilişkin bir eposta gönderilecek ve değerlendirmelerini yapması için yayın kurulu kararıyla başka bir hakemin görüşlerine başvurulacaktır. Hakemlerden birisinin kabul vermesi, diğerinin revizyon istemesi durumunda düzeltme için makale dosyası yazarlara geri gönderilecektirHakemlerden birisinin ret vermesi durumunda değerlendirme süreci sona erecek ve makalenin İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde yayınlanamayacağı eposta yoluyla makale sahibine iletilecektir.


6) Küçük düzeltme durumunda yazarlara 15 gün; büyük düzeltme durumunda 30 günlük süreler tanınacaktır. Yazarın başvurusu ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda bu süreler arttırılabilir.

7) Hakem raporlarının ardından yayınlanmasına karar verilen makalelerin İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nin hangi sayısında yer alacağına ilişkin bilgiler, yazarlara eposta yoluyla iletilecektir.

ETİK İLKE VE YAYIN POLİTİKALARI

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi makale kabul ve yayımında etik kurallara uymaktadır.

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi yayın sürecinde yazarların, editörlerin ve hakemlerin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” kapsamına giren eylemlerde bulunmamasını beklemektedir. Dergi, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve Yayın Etik Komitesi COPE Yönergesi kapsamında belirlenen etik ilke ve kurallar temelinde TÜBİTAK/ULAKBİM (TRDİZİN) Standartları esas alınarak yayınlanmaktadır. ÜAK Yönergesinde ifade edilen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler aşağıda belirtilmiştir. Yazarların belirtilen araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunmaması ve etik kurallara uyması beklenmektedir.

 “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

     1- a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

         b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

        c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

        ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

        d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

       e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

 

Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

2- a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

     b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

     c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

      ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

      d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

      e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

      f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

      g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

      h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

      ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,

      i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,

      j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

      k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

      l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak”.

“Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

Madde 5-(1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.”

Yayın Politikası

 1. İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır.
 2. Dergiye gönderilen makaleler daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır.
 3. Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirmesi yayın kurulu tarafından başvuru rehberi ve dergi yazım kurullarına uygunluğu bakımından yapılır. İlk değerlendirmeden geçen çalışmalar Turnitin programında (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot dışarıda tutularak) taranır. %15’den fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar hiçbir işlem yapılmadan, tarama sonuç raporu ile birlikte yazar/yazarlarına geri gönderilir.
 4. Başvuru Şartlarına uygun olan çalışmalar iki hakeme gönderilir; hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine veya üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilir ve durum yazara/yazarlara en kısa sürede bildirilir.
 5. Yazar/yazarlardan istenecek düzeltmelerin en geç otuz gün içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekir.
 6. Aynı yıl içerisinde aynı yazardan yalnızca bir kere makale kabul edilecektir.

Ücret Politikası

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi açık erişim politikasını izlemektedir. Bu kapsamda, dergide yayınlanan makalelere erişim için ücret talep edilmemektedir. Makale değerlendirme ve yayınlama işlemleri hususunda ise herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Açık Erişim Politikası

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Creative Commons Atıf- Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre dergideki makaleler alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Etik Kurul Onayı

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi yayın kurulu yazarlardan yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaları için “Etik Kurul Onayı” talep etmektedir. Yazarlar etik kurul onayı gerektirip gerektirmediği hususunu çalışmalarının sonunda belirtmelidirler. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin son sayfasında yer verilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

 1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

 1. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi. Yazarlar katkı beyan oranını, varsa destek ve teşekkür beyanını ve çatışma beyanını çalışmalarının sonunda belirtmelidirler.

 

Beyanlar

TRDİZİN kuralları gereği “Makalenin sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.” Bu beyanlar hazırlanırken bilimsel yayın kural ve etik ilkleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Makalede birden çok yazar varsa bu beyan eklenmelidir. Bu beyanda yazarların makaleye nasıl katkı yaptıklarına ilişkin bilgi içermesi gerekmektedir.)

Destek ve Teşekkür Beyanı (Makale hazırlanırken proje katkısı, ödül, destek verme, veri sağlama gibi destekler ile katkı yapan kurum, kuruluş veya kişiler varsa belirtilmelidir. Ayrıca kurum, kuruluş veya kişilere çeşitli katkıları nedeniyle teşekkür etmek gerekiyorsa beyana eklenmelidir.)

Çıkar Çatışması Beyanı (Makale tek yazarlı ise kurum, kuruluş veya kişiler ile olan çıkar çatışmaları bu beyanda belirtilmelidir. Makale birden çok yazarlı ise ek olarak yazarların kendi aralarında bulunan çıkar çatışmaları da bu beyan çerçevesinde belirtilmelidir.)

Gizlilik Beyanı

İlgili tarafların İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi’nde yer alan kayıt, makale gönderim ve yayınlama süreçlerine ait kişisel ve iletişim bilgileri (elektronik posta ve telefon numaraları gibi) yalnızca derginin belirtilen amaçları doğrultusunda özel olarak kullanılır; üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaz ve başka bir amaç için kullanılmaz.

 


<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi