Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 778 /     DOI:

Lyons Çalışma Değerleri Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Celal TOLGAY
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı

Özet

            Çalışma değerleri kavramı, bireyin çalışma yaşamına ilişkin bakış açısını ve çalışma yaşamından beklentilerini kapsayan bir kavramdır. Teknolojinin hızı, küreselleşme ve dijital dönüşüm odağında hızla değişen dünyada, bireyin, toplumların ve örgütlerin de yaşayış biçimleri değişmektedir. Bu bağlamda dönüşen çalışma yaşamında gençlerin çalışma değerleri farklı bir önem kazanmaktadır. Çünkü çalışma değeri kavramı bireyin genel değerleri ile ilişkilidir ve geçtiğimiz yakın tarihten bu yana yaşanan köklü değişimler bireylerin önceki kuşaklara kıyasla değerlerini, dolayısıyla çalışma değerlerini önemli biçimde etkilemektedir. Örgütlerin, amaçlarına ulaşma yolunda güncel değişiklere ayak uydurması, çalışma yaşamına giren yeni kuşakların çalışma değerlerini anlaması, bu gerçekten hareketle politikalar geliştirmesi ve hayata geçirmesi örgüt süreçlerini rekabetçi piyasa şartlarında sürdürebilir kılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

            Araştırma için çalışmanın evreni İzmir ilinde 15-24 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olan gençler olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda örneklem 384 olarak belirlenmiş ve anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Uygun olmayan katılımcı verileri çalışma dışında bırakılmasıyla 397 katılımcının verisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma değerlerini ölçmek için Lyons Çalışma Değerleri Ölçeği (Lyons Work Values Survey - LWVS) kullanılmıştır. Ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve ölçeğin var olan asıl yapısının örneklemle uyumu gösterilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanan dört faktörün iç tutarlık güvenirliklerinin değerlendirilmesi için Cronbach's alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan iç tutarlık değerlerinin; araçsal alt boyut için .93, sosyal alt boyut için .84, bilişsel alt boyut için .94, prestij alt boyut için ise .86 olduğu görülmüştür. Bu yüksek iç tutarlık değerleri ölçeğin ve alt boyutların güvenirliğinin oldukça iyi olduğuna ve bu faktör yapısıyla güvenilir şekilde kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çalışma değerleri, Lyons Çalışma Değerleri Ölçeği, NEET, Doğrulayıcı Faktör Analizi

 

Validity and Reliability Study of Lyons Work Values Scale

Abstract

            The concept of work values ​​is a concept that covers the individual's perspective on working life and expectations from the working life. In a rapidly changing world with a focus on technology, globalization, and digital transformation, the lifestyles of individuals, societies, and organizations are also changing. In this context, the working values ​​of young people gain different importance in the transforming working life. Because the concept of work value is related to the general values ​​of the individual. Fundamental changes experienced since the past recent history have significantly affected the values ​​and work values ​​of individuals compared to previous generations. It is critical for organizations to keep up with current changes on the way to reach their goals, to understand the work values ​​of new generations entering the working life, and to develop and implement policies based on these facts, in order to make the organizational processes sustainable in competitive market conditions.

            The population of the study for the research was determined as young people between the ages of 15-24 who are not in education, employment, and training in the province of Izmir. In this context, the sample size was determined as 384, and the data was collected by survey method. Data of 397 participants were included in the study, with inappropriate participant data excluded from the study. The Lyons Work Values ​​Survey (Lyons Work Values ​​Survey-LWVS) was used. Confirmatory factor analysis was applied to the scale and the compatibility of the existing structure of the scale with the sample was demonstrated. Cronbach's Alpha internal consistency coefficients were calculated to evaluate the internal consistency reliability of the four factors confirmed by confirmatory factor analysis. These internal consistency values ​​were found to be .93 for the instrumental sub-dimension, .84 for the social sub-dimension, .94 for the cognitive sub-dimension, and .86 for the prestige sub-dimension. These high internal consistency values ​​indicate that the reliability of the scale and its sub-dimensions is quite good and that it can be used reliably with this factor structure.

 

Keywords: Work values, Lyons Work Values Survey, NEET, Confirmatory Factor Analysis


62653 kez görüldü, 245 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi