Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 2 Sıra: 2 / No: 775 /     DOI:

Hangi Yöneticiler Daha Adil Algılanıyor?: Yöneticinin Kişiliği Açısından Bir Analiz
Nüket BOZKURT, Prof.Dr.Senay YÜRÜR, Araş.Gör.Filiz ERCAN
Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Mezunu Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Özet

Yöneticilerin astları tarafından hangi kişilik özellikleri nedeniyle adil algılandığı, bir diğer ifadeyle astların hangi kişilik özelliğine sahip yöneticileri daha adil algıladığı bu çalışmanın odaklandığı temel konudur. Bu amaçla yürütülen nicel araştırmada 278 çalışana ulaşılmıştır. Bu çalışmada yöneticilerin kişilik özellikleri, yöneticilerin kendilerinden elde edilen verilerle değil, astlarının algısı üzerinden ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgulara göre astları tarafından kişiliği uyumlu, sorumluluk düzeyi yüksek ve deneyime açık olarak algılanan yöneticilerin davranışsal olarak (etkileşim adaleti) daha adil algılandığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak uyumlu yöneticilerin astları, örgütsel kaynakların dağıtımını da (dağıtım adaleti) adil algılamaktadır. Ayrıca uyumlu ve deneyime açık olarak algılanan yöneticiler astlarının prosedür adaleti algılarını da pozitif yönde etkilemektedirler. Uyumluluk, tüm adalet boyutlarını etkileyen bir yönetici kişilik özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneticilerin dışa dönüklük ve duygusal dengelilik özelliklerinin astlarının adalet algılarını etkilemiyor olması bu araştırmanın bir diğer bulgusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Dağıtım Adaleti, Prosedür Adaleti, Etkileşim Adaleti, Beş Faktör Kişilik Modeli.

 

Which Supervisors are Perceived Fairer?: An Analysis in Terms of the Supervisors’ Personality

Abstract

This study focuses on which personality trait of supervisor is being perceived fairer by their subordinates. A qualitative research conducted for this purpose and 278 workers were reached. The personality traits of supervisor were not measured by self-reported personality test, but measured by the data obtained from perceptions of their subordinates. According to the findings, supervisors who are perceived as agreeable, conscientious and open to experience are perceived fairer in their behaviors (interactional justice). Additionally, the subordinates of agreeable managers perceive the distribution of organizational resources (distributive justice) as fair. Furthermore, supervisors who are perceived as agreeable and open to experience positively affect their subordinates' perceptions of procedural justice. In other words, agreeableness is a supervisor personality trait that affects all dimensions of organizational justice. Another finding of this study is that supervisors' extraversion and emotional stability personality traits do not affect their subordinates' perceptions of justice.

Key Words: Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Five Factor Personality Model.  


62339 kez görüldü, 275 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi