Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 773 /     DOI:

Türkiye`de Yeni Nesil İş ve İşyerleri: Sanal Çalışma ve Ortak Çalışma (Co-Working)
Arş.Gör.Dr. Büşra HALİS ÖZTÜRK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ÖZET

Tüm dünyada yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel gelişmeler sonucunda toplumsal yaşam da sürekli bir dönüşüme uğramakta, özellikle bilgi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler/yenilikler kişilerin günlük yaşam biçimlerini, çalışma şekillerini ve şirketlerin örgütlenme yapılarını derinden etkilemektedir. Geleneksel çalışma şekilleriyle yapılan birçok iş, artık otomasyon teknolojileri ile yapılabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla özellikle bilişim alanında yaşanan gelişmeler, işin belli bir işyeri sınırı dahilinde ve belli bir zamanda yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

Öte yandan Günümüz endüstri-sonrası toplumlarında gelişen teknolojinin de etkisiyle küresel rekabet ortamında işletmelerin başarıyı yakalayabilmesi için insan unsurunun öne çıktığı, çalışana sorumluluk ve yetkinin verildiği, esnekliğin geliştiği, yeniliklere uyum gösterebilen, duruma göre değişen zamanlarda ve mekanlarda işlerini gerçekleştiren bir çalışan profiline ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Özellikle de dünyada yaşanan Pandemi ile sosyal yaşamda ve iş hayatında yaşanan değişikliklerle hiç kuşkusuz evden çalışma/sanal çalışma/ ortak çalışma alanları gibi kavramlar sıklıkla kullanılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de sanal çalışma şekli, uzun süredir gündemde olup, sınırlı uygulama alanına sahiptir. Ancak Pandemi hiç uygulanamaz denilen şirketlerin bile sanal çalışmayı deneyimlemesini sağlamıştır. Ayrıca Türkiye’de yeni ortaya çıkan ve kısa sürede birçok kişinin dahil olmasıyla dikkat çekilebilecek bir başka kavram da ortak çalışma (co-working) olmuştur. 

Bu çalışma kapsamında, sosyal değişme sürecine paralel olarak giderek yaygınlaşan esnek çalışma türlerinden “sanal çalışma” ve “ortak çalışma alanları” teorik açıdan ele alınmakta, Türkiye’nin bu konudaki örnekleri incelenmektedir. Literatürde sınırlı bir inceleme alanına sahip olan konu için internet araştırmalarından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın Dönüşümü, Sanal Çalışma, Ortak Çalışma Alanları.

ABSTRACT

As a result of the economic, political, social and cultural developments experienced all over the world, social life also undergoes a constant transformation, especially the rapid developments/innovations in the field of information and technology deeply affect the daily life styles of people, the way they work and the organizational structures of companies. Many jobs that were done with traditional working methods can now be done with automation technologies. Therefore, especially the developments in the field of informatics have eliminated the necessity of doing the work within a certain workplace limit and at a certain time.

On the other hand, as a result of the development of technology in today's post-industrial societies, the need for an employee profile has arisen in order for businesses to succeed in the global competitive environment, where the human element comes to the fore, responsibility and authority are given to the employee, flexibility is developed, can adapt to innovations, and can perform their work in changing times and places depending on the situation. Especially with the Pandemic in the world and the changes in social and business life, concepts such as working from home/virtual working/co-working spaces have started to be used and applied frequently. Virtual working style in Turkey has been on the agenda for a long time and has limited application area. However, the Pandemic has made it possible for even companies that are said to be inapplicable to experience. Furthermore, another concept that has recently appeared in Turkey and that has the potential to attract attention owing to the involvement of a large number of individuals in a short period of time is co-working.

Within the scope of this study, "virtual work" and "co-working spaces", which are the types of flexible work that are becoming increasingly widespread in parallel with the social change process, are discussed theoretically, and examples of Turkey on this subject are examined. In addition, internet research was used for the subject, which has a limited field of study in the literature.

Keywords: Transformation of Work, Virtual Work, Co-Working Spaces.


62494 kez görüldü, 308 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi