Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 702 /     DOI: 10.4026/isguc.503880

Çalışan Kıskançlığı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması
Prof.Dr.Nuran Bayram Arlı-Araş.Gör.Mine Aydemir-Araş.Gör.Elif Çelik
Uludağ Üniversitesi, Ekonmetri Bölümü

Özet
Bu çalışmanın amacı, Vecchio (2000) tarafından geliştirilen ve altı maddeden oluşan Çalışan Kıskançlığı Ölçeğinin (Employee Jealousy Scale) Türkçe`ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirliğinin araştırılmasıdır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında öncelikle dilsel geçerlilik (translate-back translate) işlemi gerçekleştirilmiş ve öntest çalışması yapılmıştır. Ön testin ardından sırasıyla 3 ayrı örneklem ile (N=144, N=162 ve N=329) üç çalışma daha yürütülmüştür. İlk iki çalışmada (N=144 ve N=162) demografik soruların ve Çalışan Kıskançlığı Ölçeğinin yer aldığı anket formu çalışanlara uygulanmıştır. Üçüncü çalışmada (N=329) Çalışan Kıskançlığı Ölçeğinin yanı sıra iş tatmini, empati ve benlik saygısı ölçekleri de çalışanlara uygulanmıştır. Çalışan Kıskançlığı Ölçeğinin faktör yapısının ortaya konulmasında; açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Güvenilirliğin araştırılması için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin benzeşme ve ayrışma özelliğini ortaya koymak için korelasyon analizine, yordayıcı geçerlik için de regresyon analizine yer verilmiştir. Gerçekleştirilen her üç çalışmanın AFA sonuçlarında bir maddenin (M5) ortak faktör varyansının çok düşük olduğu görülmüştür. Bu maddenin döndürülmüş faktör yük değerinin 0.40`ın altında olduğu ve Cronbach Alfa değerini düşürdüğü gözlenmiş ve ölçekten çıkartılmıştır. Çalışan Kıskançlığı Ölçeği ile birlikte benzeşme ve ayrışma özelliğini ortaya koymak için üçüncü çalışmada farklı ölçekler ele alınmış ve çalışan kıskançlığı ile bu ölçekler arasındaki ilişkiler beklentiye uygun bulunmuştur. Uyarlanan ölçek orijinal formdaki gibi 5`li likert ile ölçülmüş ve tek faktörlü yapısını hem AFA hem de DFA ile korumuştur. Beş maddeden oluşan ölçeğin içsel tutarlılığı yüksek bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu çalışma göstermektedir ki Çalışan Kıskançlığı Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak Türkiye`de yapılacak çalışmalarda kullanılmaya uygundur.

Anahtar Kelimeler:Çalışan kıskançlığı, Geçerlik, Güvenilirlik, İş tatmini, Empati, Benik saygısı

Abstract
This study examined validity and reliability of the Turkish version of the Employee Jealousy Scale. Employee Jealousy Scale developed by Vecchio (2000) and it has six items. In the study of validity and reliability, firstly the translate-back translate process and pretest study was performed. Following the pre-test, three further studies were conducted with 3 separate samples (N = 144, N = 162 and N = 329). In the first two studies, a questionnaire containing demographic questions and employee jealousy scale were applied to employees. Jealousy scale used in the third study was applied to the employees with job satisfaction, empathy, and self-esteem scales. The relationships between scores on the Turkish version of Employee Jealousy Scale and criterion measures (Job Satisfaction, Empathy, and Self-Esteem) were in the expected direction. The Cronbach`s alpha coefficient was calculated to investigate the internal consistency. Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used to determine the latent structure of the employee jealousy scale. The Turkish version of employee jealousy scale was measured with a 5-point rating scale as in the original form. The scale retained its one-factor structure. An item that does not work in the Turkish version was removed from the scale. The internal consistency of the scale consisting of five items was high. The Turkish version of the Employee Jealousy Scale is a reliable and valid measure of the constructs it was intended to assess in Turkey.


Keywords:Employee jealousy, Validity, Reliability, Job satisfaction, Empathy, Self-esteem

62093 kez görüldü, 1082 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi