Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 543 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0245.x

Yerel Kalkınmada Büyülü Bir Kavram: “Yerel Yönetişim” (Bursa Kent Konseyi Örneği)
Araş.Gör.Serhat ÖZGÖKÇELER

Özet
Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan hak ve özgürlüklerine önem veren; katılımcılığın, etkinlik ve etkililiğin, denetimin, yerinden yönetimin, açıklık, saydamlık ve hesap verebilirliğin, kalitenin, liyakatin ve etiğin hâkim olduğu; sivil toplumu ön plâna çıkaran ve sivil toplum kuruluşlarının [STK] gelişmesinin önünü açan; bağımsız işleyen bir yargı düzenine sahip olan; teknolojideki gelişmelerle uyumlu bir ekonomik ve siyasî düzen olarak tanımlanan [yerel] yönetişim kavramı, “hak talep eden” ve “yönetilen” vatandaş yerine, birtakım “sorumluluklar” ve “ödevler” üstlenen aktif vatandaşa gönderme yapmaktadır. Bu noktada, yerel yönetişimle amaçlanılan şey -bir yönüyle- sosyal, siyasal ve iktisadî hayattan dışlananların yönetime dâhil edilmeye çalışılmasıdır. Söz konusu kesimlerin [başta özürlüler olmak üzere, yaşlılar, kadınlar, gençler vb.] bölgesel ve/veya yerel zenginliklerden faydalanmalarını sağlamak, yerel yönetişimin temel amaçlarından biri olmakla birlikte; sağlıklı bir şekilde işletilen yerel yönetişim, bölgesel ve/veya yerel kalkınmanın da önemli bir aracı durumundadır. Bu çalışmada, yerel yönetişim kavramı tartışıldıktan sonra; uygulamadaki konumunu tespit etmek amacıyla, Bursa Kent Konseyi ekseninde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, yerel yönetişim, yerel yönetimler, Bursa Kent Konseyi

Abstract
The concept of (local) governance that attaches significance to democracy, the rule of law and human rights and freedoms; in which participation, efficiency and efficacy, inspection, decentralization, transparency and accountability, quality, merit and ethics prevail; that emphasizes civic society and pave the way for non-governmental organizations [NGOs]; that possesses an independently operating judicial system; that is defined as an economic and political regime compatible with the development in technology makes a reference to active citizens that take on “responsibilities” and “duties” rather than citizens who “make demands” and “are governed”. At his point, what is aimed at with local governance, from one perspective, is to include those isolated from social, political and economic life into the administration. In addition to being one of the basic aims of the local governance to help those sections of the society in question [inclusive of the elderly, the women, the youngsters and the disabled people leading the way] to benefit from the regional and/or local richness, a healthy operating local governance also proves to be a crucial instrument of regional and/or local development as well. Following the discussion of the concept of local governance, this study will make an assessments centered on Bursa City Council in an attempt to establish its position in practice.

Keywords: Governance, local governance, local governments, Bursa City Council

41499 kez görüldü, 2132 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi