Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 739 /     DOI:

İstismarcı Yönetim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜLERYÜZ, Dr. Deniz GİRAY
Yaşar Üniversitesi – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü

Özet:

Çalışan ile yöneticisi arasındaki ilişki, iş yerlerinde önemle üzerinde durulan konulardan biridir. Özellikle bu ilişkinin olumsuz olduğu durumların sonuçları çalışanlar ve kurumlar açısından oldukça zararlı olmaktadır. Son on yılda araştırmacılar bu olumsuz ilişki çerçevesince istismarcı yönetime vurgu yapmaktadır. Bu araştırma, istismarcı yönetim ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması ve uyarlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik bulgularını kapsamaktadır. Çalışmaya 81 kadın, 88 erkek toplam 169 çalışan katılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları ölçeğin engelleme ve küçümseme odaklı istismarcı yönetim olarak iki faktörü olduğuna işaret etmektedir. On maddelik tüm ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95, hem engelleme hem de küçümseme odaklı istismarcı yönetim faktörlerinin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Birleşen ve ölçüt geçerlik kapsamında istismarcı yönetimin psikolojik yıldırma, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İstismarcı Yönetim, Psikolojik Yıldırma, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma

Abstract:

The relationship between employees and their supervisors is one of the substantial issues in organizations. There are detrimental outcomes both on the employees and organizations especially when this relationship is negative. Researchers put emphasis on abusive supervision based on this negative relationship over the last decade. The aim of this study is to adapt Abusive Supervision Scale to Turkish culture and examine the factor structure and the psychometric properties of the scale. Participants in this study are 169 employees. Of 169 participants, 81 are women and 88 are men. Both exploratory and confirmatory factor analysis revealed the two-factor structure. The internal consistency reliability coefficient of the 10-item Abusive Supervision Scale was .93. Cronbach’s alpha internal consistency coefficient of both inhibition- focused and contempt-focused dimensions of abusive supervision scale was .93. Within the frame of convergent and criterion validity, it was found that abusive supervision is related to mobbing, emotional exhaustion, and depersonalization. 

Keywords: Abusive Supervision, Mobbing, Emotional Exhaustion, Depersonalization.

 


64111 kez görüldü, 1070 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi