Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 737 /     DOI:

Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamına İlişkin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KUZU, Dr. Öğr. Üyesi Şule ERGÖL
Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü - Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

ÖZET:

GİRİŞ: Üniversite eğitiminin en önemli fonksiyonlarından biri gençlere bir meslek ve iş kazandırmaktır. Çalışma yaşamının kazanımlardan yoksun olmak ya da yoksun olma endişesi bireylerin ruh sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir.

AMAÇ: Bu çalışma üniversite son sınıf öğrencilerinin iş yaşamına ilişkin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü’nde eğitim veren fakültelerin 4. sınıfında öğrenim gören 1143 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem sayısı % 80 güç ve 0,05 anlamlılık düzeyi için GPower3.0.10 programı kullanılarak hesaplanmış ve 506 olarak bulunmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu; Spielberger ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilen Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin % 56,1’i kadın, % 81,2’si 20-24 yaşındadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin durumluk kaygı ölçeği puan ortalamaları X =46,88±6,01 ve sürekli kaygı puan ortalamaları X =46,23±7,32’dir. Öğrencilerin gelir durumu ile durumluk kaygı ve eğitim gördüğü bölüm ile sürekli kaygı puanları arasında anlamlı fark bulunurken (p<0,05); diğer sosyodemografik özelikler ve işsizliğe ilişkin düşünceler ile kaygı puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları üniversite son sınıf öğrencilerinin orta düzeyde kaygı yaşadığını göstermektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Üniversite, öğrenci, işsizlik, kaygı

ABSTRACT:

INTRODUCTION: One of the most important functions of university education is to provide the youth with occupation and job. Being deprived or having an anxiety of being deprived of the acquisitions of working life significantly affects the mental health of individuals.

PURPOSE: This study was implemented for the purpose of determining the anxiety levels of final year undergraduate students concerning working life.

METHOD: Target population of the study which was planned as a descriptive study consisted of 1143 senior students receiving education at faculties that provide education in Zonguldak Bulent Ecevit University Farabi Campus. Sample number was calculated using the GPower 3.0.10 software for 80% power and 0,05 significance level and found to be 506. Data were collected using Personal Information Form and State-Trait Anxiety Inventory which was developed by Spielberger et al. (1970).

FINDINGS: Among the students who participated in the study; 56.1% were female and 81.2% were in the age range of 20-24 years. The students’ score average of State Anxiety Inventory was X = 46.88±6.01 and score average of Trait Anxiety Inventory was X = 46.23±7.32. It was determined that there was a significant difference between the students’ income status and score averages of state anxiety, department and trait anxiety (p<0.05), whereas there was no significant difference between other sociodemographic characteristics and score averages of thoughts about unemployment and anxiety (p>0.05).

CONCLUSION: The results of this study show that final year undergraduate students experience a moderate level of anxiety. 

KEY WORDS: University, student, unemployment, anxiety


2237 kez görüldü, 176 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi