Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 734 /     DOI:

Çalışanların Yan Dal Mesleklerden Kaynaklı Risklere Maruziyet Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYABAŞI
Öğretim Görevlisi, Kayseri Üniversitesi

Özet:

İnsanoğlu var olduğu günden, günümüze; toplumsal olarak büyük değişimler yaşamıştır. İlkel toplum hayatından tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna ve nihayetinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapmıştır. Modern hayata geçiş yaparken gelişmelere bağlı olarak, meslek sayıları hızla artmıştır. Dünyada tanımlanmış 42 bin çeşit meslek olduğu, Türkiye’de ise binin üzerinde mesleğin tanımlandığı bilinmektedir. Mesleklerin oluşması ile üretim potansiyeli artmış ve şehirler hızla sanayileşmiştir. Sanayileşme yarışıyla birlikte, iş kazalarında ve meslek hastalıklarında artış yaşanmıştır. Çalışanlar kendi mesleklerinde bilgi, beceri sahibi olmaları ve iş güvenliği eğitimi almaları büyük yarar sağlamaktadır. Bunun yanında çalıştıkları alanlarda, diğer meslekler ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Çalışanlar için çalışma alanlarında diğer meslekler ve bu mesleklerin tehlikeli durumları yüksek risk taşımaktadır. Çalışanlar bilgi sahibi olmadığı mesleki risklere karşı, savunmasız durumda bulunmaktadır. Çalışanlarda tehlikeli davranışların gerçekleşmesi ve iş ortamında tehlikeli durumların oluşması muhtemeldir. Kazaların %98 kısmı tehlikeli davranışlar ve tehlikeli durumlar nedeniyledir. Tehlikeli davranışların azaltılması ve tehlikeli durumların ortadan kaldırılması İş Sağlığı ve Güvenliğinin önceliğidir. Çalışmamızda analizler mesleki ve risk odaklı olarak yapışmıştır. Analizler sonucunda risklerin %78’lik kısmını ana dal riskler oluştururken %22’lik kısmını yan dal riskler oluşturmaktadır. Yan dal riskler nedeniyle oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için çözümler aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği. Mesleki Eğitim, Risk Analizi, İşyeri Ortam Gözetimi

Abstract:

Human beings have undergone major social changes since the present day. Primitive society has moved from life to agriculture, from agriculture to industrial society, and ultimately from industrial society to information society. As the transition to modern life, the number of occupations has increased rapidly due to developments. It is known that there are 42 thousand professions defined in the world and more than one thousand occupations defined in Turkey. With the formation of professions, the production potential has increased and the cities have rapidly industrialized. Industrial accidents and occupational diseases increased with the industrialization race. Employees must have the knowledge, skills and occupational safety training in their profession. In addition, they must have basic knowledge of other professions in the areas they work with. For workers, other occupations in workplaces and the dangerous situations of these occupations are at high risk. Employees are vulnerable to occupational risks that they do not have knowledge of. It is possible that dangerous behaviors occur in the employees and dangerous situations occur in the business environment. 98% of accidents are caused by dangerous behavior and dangerous situations. Reducing dangerous behaviors and eliminating dangerous situations is a priority of Occupational Health and Safety. In our study, analyses were adhered to with a focus on occupational and risk. As a result of the analyzes, 78% of the risks are composed of main branch risks and 22% of the risks are side branch risk. Solutions were sought in order to prevent occupational accidents and occupational diseases caused by side branch risk.

Keywords: Occupational Health and Safety, Vocational Training, Risk Analysis, Workplace Media Surveillance


2249 kez görüldü, 154 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi