Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 15 / No: 699 /     DOI: 10.4026/isguc.473620

İşletmelerde Ölçek, Ekonomik Faaliyet Grubu ve Tehlike Sınıfı Değişkenlerinin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği
Dr.Öğretim Üyesi Bülent ARPAT, Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sakarya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

İş güvenliği kültürü, özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu durumlarda insan faktörünün güvenliğini tesis etmede anahtar bir rol üstlenmektedir. Kavram, organizasyon içinde çalışanların oluşturduğu grubun risk ve güvenlikle ilgili paylaştığı inançlar, normlar, değerler ve tutumlar tarafından şekillenmekte ve işyeri içinde pozitif veya negatif güvenlik kültürü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı işletme ölçeği, ekonomik faaliyet grubu (NACE kodu) ve işyeri tehlike sınıfının güvenlik kültürünün şekillenmesinde oluşturduğu etkinin istatistiksel teknikler kullanılarak ölçümlenmesidir. Araştırmada nicel yöntemlerden deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan üç hipotez test edilerek sonuca ulaşılmıştır. Araştırmamızın bağımlı değişkeni olarak tayin edilen güvenlik kültürünün, doğrudan ölçümleme imkansızlığı literatür desteği ile de doğrulanarak 6 boyut özelinde ele alınmıştır. Normallik varsayımının sağlanamaması nedeniyle parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U, tek yönlü değişkenlik analizi Kruskal Wallis H ve normallik sınaması için de tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre (NACE) ekonomik faaliyet sınıflaması güvenlik kültürü üzerinde tüm boyutlarda etki oluşturur iken, işletme ölçeği küçüldükçe güvenlik kültürü algısı artmaktadır. İşyerinin tehlike düzeyi ise güvenlik kültürü üzerinde tek boyutta, sınırlı bir etki oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Kültürü, Metal Sektörü, İşletme Ölçeği, Tehlike Sınıfı.

 Abstract

Occupational safety culture plays a key role in establishing the safety of the human factor, especially when the level of risk is high. The concept is shaped by the beliefs, norms, values, and attitudes shared by employees within the organization about risk and safety and emerging as a positive or negative safety culture within the workplace. The aim of this research is to measure the effect of the business scale, economic activity group (NACE code) and workplace hazard class in the form of safety culture using statistical techniques. The experimental research model was used in the research. Three hypotheses formed in this context have been tested and achieved. The safety culture, which is defined as a dependent variable of our research, has been evaluated in 6 dimensions by verifying the impossibility of direct measurement with the support of the literature. Mann-Whitney U was used as a non-parametric test, Kruskal Wallis H was used for one-way variability analysis and Kolmogorov-Smirnov test was used for the normality test because of the lack of normality assumption. According to the results obtained (NACE), while the classification of economic activity has an impact on safety culture in all dimensions, as the scale of enterprise is smaller, the perception of safety culture has increased. The danger level of the workplace has a limi­ted impact on the safety culture in one dimension.

KeyWords: Safety Culture, Metal Sector, Size of an Enterprise, Hazard Class.


64305 kez görüldü, 1259 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi