Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 12 / No: 696 /     DOI: 10.4026/isguc.473616

Taşeron (İşçileri) Taş Taşısın: Belediye İşçileri Örneği
Dr.Öğretim Üyesi Yavuz Kağan KASIM
Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Türkiye’ de 1980 lerden sonra hız kazanan neo-liberal politikaların bir yansıması olarak taşeronlaşma hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 2018 yılına gelindiğinde kamu sektöründe birçok hizmetin taşeron firmalar aracılığıyla yerine getirildiği görülmektedir. Çalışma, taşeronluğun Türkiyede gelişim sürecini, uygulamadaki görünümünü ve alt işveren işçilerinin sorunlarını temel almış ve bu eksende yapılan bir alan çalışmasıyla da desteklenmiştir. Alan çalışmasında da çalışanların iş tatmini ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Ordu İli belediyelerinde çalışan işçiler oluşturmaktadır. Örneklem sayısı 181 dir. Araştırmada örgütsel sinizmi ölçmek için Brandes vd. (1999) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Kalağan (2009) tarafından yapılmış üç boyutlu ‘’örgütsel sinizm ölçeği’’ kullanılmıştır. İş tatminini ölçmek için ise Spector (1985) tarafından geliştirilen ve Yelboğa (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan 36 maddelik ‘’İş tatmini ölçeği’’ kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için SPSS programı kullanılmıştır. Belediye işçilerinin iş tatminleri orta, sinizm düzeyleri ise düşük çıkmıştır. Yapılan korelasyon analizinde değişkenler arasında negatif yönlü orta seviyede ilişki tespit edilmiştir. Yapılan T testi sonucunda kadrolu işçiler ve alt işveren işçilerinin iş doyumu ve örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

 Anahtar Kelimeler:

Taşeron İşçiler, Örgütsel Sinizm, İş Tatmini, Belediye İşçileri

 Abstract

 The outsourcing has increased rapidly in Turkey, as a reflection of the neo-liberal policies in the 1980s. By the year 2018, it is seen that many services in the public sector are carried out through subcontracting companies. This study, based on the development process of subcontracting in Turkey, the view of practice and the problem of sub-employer workers and it was also supported by an area study. Ithe n field study, the relationship between job satisfaction and organizational cynicism levels was examined. The universe of the research consists of workers that work in Ordu Municipalities. To measure organizational cynicism in research, Brandes et al. (1999)’ s three dimensial scale that adopted to Turkish by Kalağan (2009) was used. In order to measure job satisfaction, a 36 item “Job Satisfaction Scale” developed by Spector (1985) and adapted to Turkish by Yelboğa (2009) was used. The SPSS program was used to analyze the data. Municipal workers had medium job satisfaction and low cynicism levels. In the analysis of the correlation, moderate level negative correlation was found between the variables. Resulting T test, there was no significant difference between job satisfaction and organizational cynicism levels between permanent workers and sub-employer workers.

 Keywords: Subcontracted Worker, Job Satisfaction, Organizational Cynicism, Municipality Workers 


59623 kez görüldü, 586 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi