Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 10 / No: 694 /     DOI: 10.4026/isguc.473610

Kayıt Dışı İstihdam Nedenlerine İlişkin Niteliksel Bir Analiz: Çorum İlinde Kayıt Dışı İstihdam Nedenleri Hakkında İşveren, İşçi Ve Kamu Görüşlerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Gökben BAYRAMOÄžLU
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özet:

Türkiye’de son 15 yılda yapılan yasal ve idari düzenlemeler sonucunda kayıt dışı istihdam seviyesinde bir azalma görülmekle birlikte, işgücü piyasasının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı; konunun doğrudan tarafları olan işçi, işveren ve kamu temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi sonucunda kayıt dışı istihdama neden olan faktörlerin tespit edilmesidir. Çalışmada, Çorum ilinde işgücü emek arz ve talep tarafları, kamu ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri sonucu elde edilen bulgular niteliksel araştırma yöntemlerinden görüşmeye dayalı tümevarım analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çorum’da işverenleri kayıt dışı istihdama yönlendiren en önemli faktörlerin işgücü maliyetlerini azaltmak ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmak olduğu tespit edilmiştir. İşçiler açısından ise mesleksizlik, vasıfsızlık nedeniyle ve başka kurumlardan elde edilen gelirlerin (sosyal yardım, işsizlik ödeneği, nafaka vb.) kesilmesini engellemenin kayıt dışı çalışan olmayı kabul etmede etkili olduğu tespit edilmiştir.

 Anahtar Kelimeler:

Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonomi, denetim, nitel araştırma.

 Abstract:

Although there has been a decline in the level of unregistered employment in Turkey as a result of the legal and administrative regulations made in the last 15 years, the labor market continues to be one of the most important problems facing the market. The aim of this study is to determine the factors that cause unregistered employment as a result of evaluating and analyzing the information obtained from in-depth interviews with workers, employers and public representatives who are directly involved in the problem. In this study, the in­ductive analysis method that is one of the qualitative research methods was used to analyze findings obtained from both focus group interviews and in-depth interviews with labour supply and demand parties, representatives of public and non-governmental organizations in the province of Corum. In Çorum, it has been determined that the most important factors driving employers’ unregistered employment are reducing labor costs and avoiding tax obligations. In terms of labour, it has been determined the most important factors agreeing to be an informal employee are being unprofessio­nal and unqualified and the desire to prevent from being cut off incomes from the other institution (social welfare, unemployment compensation, alimony i.e.)

 Keywords:

Informal economy, informal employment, inspection, qualitative research methods

 


64811 kez görüldü, 863 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi