Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 8 / No: 692 /     DOI: 10.4026/isguc.473608

Sosyal Politika Açısından Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi
Dr.Öğretim Üyesi Ö. Hakan ÇAVUŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Sanayi Devriminin ortaya çıktığı dönemde geçerli olan liberal ekonomi uygulamaları zamanla ortaya çıkan işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun diğer kesimlerini de sosyal, ekonomik ve siyasi yönden olumsuz yönde etkilemiştir. Bu gelişmelerin sonucunda, devletin piyasaya müdahale ederek sosyal koruma sağlamak ve refahı yaygınlaştırmak amaçlarıyla eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, konut vb. politikalarla sosyal politikaların uygulamasına yönelik düzenlemeler yapmıştır. Sosyal politikanın bir aracı sayılabilecek İş Hukuku uygulamaları ile teknolojik gelişmelere bağlı ortaya çıkan esnek istihdam biçimleri zamanla hukuki altyapıya kavuşturulmuştur. Esnek istihdam biçimlerinden bir tanesi olan geçici (ödünç) iş ilişkisi hukukumuza 4857 sayılı İş Kanunu ile girmiştir. Geçici iş ilişkisinin bir diğer şekli olan meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi 06.05.2016 tarihli ve 6715 sayılı Kanun ile İş Kanunumuza girmiştir.

Çalışmamızda öncelikle Sanayi Devrimi ile başlayan ve teknolojiye dayalı gelişen esnek istihdam biçimlerinin gelişim süreçleri ele alınmıştır. Daha sonra meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi, Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Avrupa Belgelerindeki düzenlemeler ile birlikte değerlendirilmiştir.

 Anahtar Kelimeler:

Sosyal politika, esnek istihdam, meslek edinilmiş iş ilişkisi.

 Abstract:

The liberal economic practices that were valid during the era of the Industrial Revolution influenced other sectors of society, including the working class that emerged over time, from the social, economic and political point of view. As a result of these developments, education, health, social security, housing and so on, with the aim of providing social protection and welfare by interfering with the market. Policies and regulations for the application of social policies. Flexible forms of employment emerged as a result of technological developments with the application of Labor Law which can be considered as a tool of social policy. Our temporary business relationship law, which is one of the flexible forms of employment, is entered into by our Labor Law No. 4857. Another form of temporary business relationship, which is a vocational temporary employment rela­tionship, entered into force in the Labor Law with the Law No. 6715 dated 06.05.2016.

In our work, firstly the development process of flexible emerging forms of employment based on technology started with the Industrial Revolution. Later on, the profession of temporary employment was evaluated within the scope of the last regulations, together with the International Labor Organi­zation and European Union practices.

Keywords:

Social policy, flexible employment, temporary work agency

 


64698 kez görüldü, 1554 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi