Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 7 / No: 691 /     DOI: 10.4026/isguc.473606

Dünya’da Ve Türkiye’de Neo-Liberal Ekonomi Politikalarının İşgücü Piyasasına Yansımalarına Bakış
Prof.Dr.Güven MURAT
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Neo-liberal ekonomik paradigma işgücü piyasalarında serbestliğe ve refah devletinin sosyal koruma ve yeniden bölüşüm politikalarını ortan kaldırmaya öncülük eden bir anlayışa sahiptir. Bu anlayış işgücü piyasalarında bir dizi yansımalara neden olmaktadır. Bu çalışmada neo-liberal politikaların işgücü piyasasına yansımaları ve bu yansımaların olumsuz sonuçları genelde dünya ve özelde Türkiye açısından değerlendirilmektedir. Bu çalışma masa başı ve kütüphane odaklı bir araştırmadır. Çalışmanın hazırlanmasında bu alanda yayınlanmış literatür referans olarak alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda neo-liberal ekonomi politikalarının işgücü piyasasında esnekleşme, küresel olarak işsizlikte yükselme, istihdamda formel sektörden informel sektöre kayma, geçici ve güvencesiz istihdamda yükselme, çalışma standartlarında gerileme ve ücretleri baskı altına alma dolayısıyla emeğin ulusal gelirden aldığı payda azalma gibi yansımaları bulunduğu gözlenmiştir.

 Anahtar Kelimeler:

Neo-Liberal Ekonomi Politikaları, İşgücü Piyasası, Emek, Küreselleşme.

 Abstract:

The neo-liberal economic paradigm has an understanding of freedom in the labor market and it has been pioneering the abolition of the welfare state’s social protection and redistributive policies. This understanding causes a series of reflections in the labor market. In this study, neo-liberal economic policies are reflected in the labor market and the negative consequences of these reflections are generally evaluated in terms of the world and especially Turkey. The literature published in this area was taken as a reference in the preparation of the study. As a result of the study done, the neo-liberal policies are becoming more flexible in the labor market, rising in global unemployment, decreasing the share of the industrial sector in employment, increasing the share of the services sector, the shift of informal sector from employment formal sector, It is observed that there are reflections such as a decrease in the share of labor in national income. As a result of the study done, neo-liberal policies have shown reflections such as flexibility in the labor market, the increase in global unemployment, the decrease in the share of employment in the industrial sector, the increase in the share of the services sector, the shift from the formal sector to informal sector in employment, the increase in temporary and precarious employment, the decline in labor standards and the reduction in the share of labor in national income due to the suppression of wages.

Keywords:

Neo-Liberal Economy Policies, Labor Market, Labor, Globalization


59607 kez görüldü, 1541 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi