Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 4 / No: 688 /     DOI: 10.4026/isguc.473598

Çalışma Zamanı Kültürünün Tüketim Toplumu Açısından İncelenmesi
Prof.Dr.Sevda DEMİRBİLEK, Prof.Dr.H. Şebnem SEÇER, Araş.Gör.Duygu KÖLEOÄžLU
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Özet:

 Küreselleşme, değişen çalışma biçimleri ve örgüt yapıları, yatay hiyerarşi, bilgi teknolojileri ve esneklik gibi gelişmeler yeni bir zaman disiplinini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, yeni bir zaman kültürünün günümüz tüketim toplumu modelinde oluşmaya başladığını göstermektedir.


Buradan hareketle, çalışmanın amacı çalışma zamanı kültürünü kavramsal ve teorik yönleriyle incelemek ve tüketim toplumu açısından irdelemektir. Sonuç olarak, tüketim toplumu bağlamında değişen toplumsal değerler ve etik, farklılaşan ekonomik yapı, artan boş zaman ihtiyacı gibi faktörlerin çalışma zamanına ilişkin kültürü ve algıyı da değiştirdiği gözlenmiştir.
 
Anahtar Kelimeler:

Çalışma zamanı, çalışma zamanı kültürü, tüketim toplumu.

 Abstract:

Developments such as globalization, changing forms of employment and organizational structures, horizontal hierarchy, information technology, and flexibility have revealed a new discipline of time. This indicates that a new time culture began to emerge in the current consumer society model.

From this point of view, the aim of the study is to examine the concept of working-time culture with conceptually and scrutinize it in terms of the consumer society. As a result, it has been observed that factors such as changing social values and ethical, differentiated economic structure, and increasing leisure need in the context of consumer society have changed the culture and perception of working-time.


Key Words:

Working-time, working-time culture, consumer society.

 


64703 kez görüldü, 811 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi