Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 3 / No: 687 /     DOI: 10.4026/isguc.473461

Tarım Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Tutumları
Yrd. Doç. Dr.Davuthan GÜNAYDIN, Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER, Ahmet AKTUNA
Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet:

 

Tarım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve karmaşıklaşan üretim süreci, çalışanların sağlık ve güvenliğini artan bir şekilde tehdit etmektedir. Diğer yandan tarımsal çalışmanın açık arazide mevsim koşullarının yarattığı zorluklarda ve yüksek fiziksel güç gerektirmesi risk boyutunu arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı tarım çalışanlarının kendi işlerindeki riskleri nasıl algıladıklarını anlamak, çalışma alanlarına özgü ve en uygun iyileştirmeleri hayata geçirmek ve dolayısıyla mesleki sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amaçla çalışmamız, Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinin başında gelen Trakya’daki üreticilerin İSG ye ilişkin tutum ve algılarını anlamayı ve etkileyen faktörleri incelemeyi hedeflemektedir. Bu maksatla Tekirdağ’daki çiftçilerin mesleki sağlık ve güvenliklerine yönelik bilgi, tutum ve algıları bir soru formu aracılığıyla ölçülmüştür. Bulgulara göre, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tutum ve algıları, demografikler özelliklerin yanı sıra; gelir düzeyi, toplam ekilen arazi büyüklüğü, çalışılan gün sayısı gibi pek çok faktöre göre değişmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilmiş olmak tutum ve algılar ile alınan önlemleri olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Algısı

 Abstract:

Developments in agricultural technologies and complicated production processes are increasingly threatening the health and safety of employees. On the other hand, the difficulty created by seasonal weather conditions of agricultural work and the need for high physical stamina increase the occupational risks. The objective of this study is to understand how agricultural workers perceive the risks in their work, to imply best practices, and thus contribute to the development of professional health and safety culture. Our study focuses on the attitudes, knowledge, and perceptions of farmers and producers from Thrace–one of the most important agricultural regions in Turkey. Knowledge, attitudes and perceptions on occupational health and safety of the farmers were measured through a two–parted questionnaire. According to findings, participants’ attitudes and perceptions towards occupational health and safety, besides demographics, are affected by the level of income and by the size of cultivated land. Being informed, participated to a training programme about occupational health and safety affects positively the attitudes and perceptions towards safety and also the precautions.

Key Words:

Agriculture, Occupational Health and Safety, Risk Perception

 


64324 kez görüldü, 679 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi