Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 763 /     DOI:

“Türkiye’de “Nepotizm” Konusunda Hazırlanan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme”
Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERTÜRK
1 (Doç. Dr.) (Necmettin Erbakan Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Fakültesi) 2 (Dr. Öğr. Üyesi) (Necmettin Erbakan Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Özet: Tarihi Rönesans Dönemine kadar uzanan günümüzde de etkisini sürdüren nepotizm konusu örgütler kadar ülkelerin de yaşamında büyük öneme sahiptir. Kurumlarda objektif değerlendirmelerden uzak, liyakate dayalı olmaksızın akraba ve yakınları kayırma suretiyle işe yerleştirme ve bu kişilere kilit pozisyonlarda yer verme şeklinde ifade edilen nepotizm; kurumların dün de bugün de en önemli sorunlarından birisidir. Özellikle de aile işletmelerinde sıklıkta kendini gösteren bu kavram ekonominin bel kemiği olma özellikleri sebebiyle ülke ekonomilerini de derinden etkilemektedir. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, nepotizm konulu ulusal 31 lisansüstü tez çalışmasının ve Google scholar ve Dergipark’ta yer alan 37 ulusal makalenin içerik analizi ile incelenmesi olmuştur. Bu araştırma ile önemi giderek artan nepotizm kavramı üzerine yapılan çalışmalar incelenerek, literatüre katkı sağlayabilecek gelecekteki çalışmalara ışık tutacak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:Nepotizm, Örgüt, Aile İşletmeleri, Ulusal Tezler, Ulusal MakalelerAbstract: The history of nepotism, which continues until the Renaissance, is of great importance in the life of countries as well as organizations. Nepotism, which is expressed in the form of placement in key positions with the support of relatives and relatives without merit based on objective evaluations in institutions; is one of the most important problems of the institutions today as it was yesterday. This concept, which manifests itself in family businesses, affects deeply the economies of the country as most of the SMEs, which are the backbone of the economy, are family businesses. In this context, the main purpose of the research is to examine 31 national graduate studies and 37 national articles in Google scholar and Dergipark by content analysis. In this study, the studies on the concept of nepotism, which has been increasing in importance, were examined and suggestions were presented to shed light on future studies that could contribute to the literature.

Keywords: Nepotism, Organization, Family Businesses, National Thesis, National Articles.


56040 kez görüldü, 311 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi