Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 776 /     DOI:

Türkiye`de Sosyal Hizmet Eğitimi Veren Bölümlerin Profili Üzerine Bir Değerlendirme
Dr.Öğr.Üyesi Emre KOL
Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Eskişehir. ORCID:0000-0002-3242-6925

Özet

Türkiye’de 1961 yılında ilk kez sosyal hizmet eğitimi veren Sosyal Hizmetler Akademisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı olarak açılmıştır. 1982 yılında ise 2547 Yükseköğretim Kanunu ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yer almış ve Rektörlüğe bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak ad ve statü değiştirmiştir. Böylece Türkiye’deki ikinci sosyal hizmet eğitimi veren kurum Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak 1967 yılında kurulan sosyal çalışma bölümüdür. Bu bölüm kapatıldığı 1983 yılına değin Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan farklı bir sosyal çalışma öğretimi anlayışı geliştirmiştir.  Bu çalışmada 1961 yılında ilk kez sosyal hizmet eğitimi veren Sosyal Hizmetler Akademisi’nden 61 yıl sonra hızla yaygınlaşan sosyal hizmet eğitiminde yer alan üniversitelerin eğitim kadrosu profillerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu sayede sosyal hizmet eğitiminin büyümesi ve yaygınlaşması üzerine bir değerlendirme ortaya konulacaktır.

Anahtar kelimeler: Sosyal Hizmet Eğitimi, Sosyal Hizmetler Akademisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Genelci Sosyal Hizmet Yaklaşımı, YÖK Akademik

An Evaluation On The Profile Of Departments Providing Social Work Education In Turkey

Abstract

The Social Work Academy, which provided social work training for the first time in Turkey in 1961, was opened under the Ministry of Health and Social Assistance. In 1982, with the Higher Education Law No. 2547, it became a part of Hacettepe University and changed its name and status as Social Work School affiliated to the Rectorate. Thus, the second institution providing social work education in Turkey is the social work department, which was established in 1967 under the Faculty of Social and Administrative Sciences of Hacettepe University. Until 1983, when this department was closed, it developed a different understanding of social work teaching from the School of Social Work. In this study, it is aimed to reveal the education staff profiles of the universities involved in social work education, which became widespread 61 years after the Social Work Academy, which gave social work education for the first time in 1961. In this way, an evaluation will be made on the growth and dissemination of social work education.

Keywords: Social Work Education, Social Work Academy, the Ministry of Health and Social Services, Generalist Social Work Approach, Council of Higher Education Academic


62639 kez görüldü, 816 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi