Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 3 Sıra: 6 / No: 755 /     DOI:

İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÖKÇE
Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F., İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Özet:
Sosyal bir varlık olan insanın, çalışma hayatındaki motivasyon düzeyi sadece iş hayatındaki unsurlarla şekillenmemektedir. Çalışma dışı zaman da bireylerin motivasyon ve işe bağlılığı açısında büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, iş tatmini ve yaşam tatmini konusu çalışma ve örgüt psikolojisi alanı açısından son derece önemlidir. Bu araştırmada, Bursa ili otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedeki 109 çalışanın iş ve yaşam tatminlerinin demografik değişkenlerle ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, yapılan analizlerde, iş tatmininde cinsiyete göre anlamlı farklılıklar ortaya çıkmazken, yaşam tatmininin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, kıdem süresi ile iş tatmini arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca korelasyon analizi sonucunda ise iş tatmini ve yaşam tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dİş Tatmini, Yaşam Tatmini, Demografik Değişkenler.

Abstract:

The motivation level of a human, who is a social entity, is not only shaped by the elements in business life. Off-hours are also very important for individuals` motivation and commitment to work. Accordingly, the issue of job satisfaction and life satisfaction is extremely important in terms of job and organizational psychology. In this study, the relationship between job satisfaction and life satisfaction of 109 employees in an enterprise operating in Bursa`s automotive industry is aimed to be found out together with demographic variables. In the analyzes conducted, it has been found out that while there is no significant difference in job satisfaction by gender, life satisfaction is higher in women compared to men. In addition, there is a significant difference between seniority and job satisfaction. The results of the correlation analysis revealed that there is a positive relationship between job satisfaction and life satisfaction.

Keywords: Job Satisfaction, Life Satisfaction, Demographic Variables.

63658 kez görüldü, 441 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi