Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 721 /     DOI: 10.4026/isguc.563060

Developing A Scale of Talent Management: A Study on Telecommunication Professionals in Turkey
Dr. Muhammed Esat ERDOÄžAN

Özet:

Bu çalışma yetenek yönetimi ölçeği geliştirerek mevcut literatüre değerli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Literatür taraması ve uzman geribildirimleri sonrasında yazar yirmi altı maddeden oluşan beş dereceli Likert tipi ölçek geliştirmiştir. İlk olarak, İstanbul’da telekomünikasyon sektöründe çalışan 134 katılımcı örnek üzerinde bir pilot çalışma yapılmıştır. Anket, pilot çalışma sonuçları ile akademisyen ve uzman görüşlerine göre yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Toplam 751 telekomünikasyon çalışanı işyerlerindeki yetenek yönetimi uygulamaları üzerindeki algılarına dayanarak ankete yanıt vermiştir. Anket verileri üzerinde faktör yapısını bulmak için faktör analizi kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinin sonucu olarak, iki madde hariç tutulmuş ve toplam varyansın %67,3’ünü açıklayan dört faktörlü bir yapı çıkartılmıştır. Her bir faktörde yer alan maddeler birbirleriyle oldukça ilişkilidir. Bu faktörler şu şekilde adlandırılmıştır: 1.Eğitim ve gelişim, 2. Kariyer yönetimi, 3.Çalışan seçimi ve işe alım, 4. Performans yönetimi. Ölçeğin güvenirliği 0.951 olarak gerçekleşmiştir. Bu dört faktör tutarlı ve güvenilirdir. Doğrulayıcı faktör analizdeki uyum indeksleri, dört faktörlü yetenek yönetim modelinin yeterli düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Yetenek, yetenek yönetimi, ölçek geliştirme, telekomünikasyon profesyonelleri

Abstract:

This study is expected to make a valuable contribution to the existing literature by developing a scale of talent management. After reviewing the literature and getting expert feedback, the author developed a five-point Likert type scale that consisted of twenty-six items. Firstly, a pilot study was conducted on a sample of 134 participants who work in the telecommunication sector in Istanbul. The questionnaire was reviewed and necessary corrections were made according to the results of the pilot study and the opinions of academicians and experts. A total of 751 telecommunication employees responded to the questionnaire based on their perceptions of talent management practices in their workplaces. Factor analysis was used to find the factor structure on the survey data. As a result of exploratory factor analysis, two items were excluded from the scale and a four-factor solution was extracted that explained 67.3% of the total variance. The items that were included in each factor were quite relevant. These factors were labeled as 1.Training and Development, 2.Career Management, 3.Employee Recruitment and Selection, and 4.Performance Management. The reliability of the scale was 0.951. The four factors were consistent and reliable. The fit indexes in the confirmatory factor analysis showed that the talent management model with four factors indicates a reasonable fit. 


Keywords: Talent, talent management, scale development, telecommunication professionals
64237 kez görüldü, 1019 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi