Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 2 / No: 719 /     DOI: 10.4026/isguc.563056

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Sendikal Faaliyetler ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Elbeyi PELİT, Öğr. Gör. Esra KATIRCIOÄžLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi, Simav Meslek Yüksekokulu

Özet:

Yirmi birinci yüzyılda sürekli değişen ihtiyaçlar ve işletmelerde tanımlanan işlerin müşteri memnuniyetine ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak günden güne farklılaşması neticesinde turizm çalışanlarının hem sosyal haklar hem de iş güvencesi konusunda daha fazla sıkıntı yaşayabilecekleri öngörülmektedir. Temelinde çalışanların sosyal ve ekonomik hakları ile çıkarlarını korumak amacıyla kurulan sendikaların, çalışanların tutum ve davranışlarını etkileme hususunda kritik bir rol üstlenen insan kaynakları departmanları ile yakın ilişki kurması hem işletmeler hem de çalışanlar açısından ciddi anlamda avantajları olabilecek güçlü bir işbirliğidir. İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olan endüstriyel ilişkiler ve sendikal faaliyetler çerçevesinde bu işbirliğinin tesisi oldukça kolay gibi görülmektedir. Ancak, hali hazırda bu faaliyetler kapsamında karşılaşılan sorunların mevcudiyeti sendikalar ile insan kaynakları departmanlarının arasındaki koordinasyonun sağlam bir biçimde tesis edilememiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı turizm işletmelerinde sendikal faaliyetlerin mevcut durumunu değerlendirmek, insan kaynakları yönetimi ile sendikal faaliyetlerin ilişkisini gözden geçirmek, turizm sektöründe insan kaynakları yönetimi birimleri tarafından yürütülen sendikal faaliyetlerde karşılaşılan sorunları belirlemektir. Ayrıca çalışma kapsamında bu sorunların çözümünde insan kaynakları yönetimi birimlerinin rolünün belirlenmesi ve duruma yönelik çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda araştırmada ikincil kaynak taraması yöntemine ek olarak araştırmacıların sektördeki gözlem ve deneyimleri de kullanılmış ve turizm sektörünün sendikal faaliyetlerde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümünde insan kaynakları yönetimi birimlerinin rolü ve çözüm önerileri detaylandırılarak, konu ile ilgili taraflar olan işletme yöneticilerine, insan kaynakları birim yöneticilerine, sendika yöneticilerine, ilgili kamu otoritelerine, çalışanlara ve ileride gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalara bir temel oluşturulması ve öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir.


Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sendika, Turizm İşletmeleri, Turizmde Sendikacılık

 

Abstract:

Due to rapid change in requirements in the twenty-first century and fluctuation in jobs according to customer satisfaction and technological developments, it is predicted that tourism employees would experience more difficulty in terms of social rights and employment security. Establishing a close relationship between trade unions, basically committed to protecting employees’ social and economic rights and interests, and human resource departments, playing a critical role in influencing the attitudes and behaviors of employees, can be a strong collaboration that can have significant implications for both businesses and employees. Taking industrial relations and union activities as a function of human resource management into consideration, it seems that forming a collaboration between trade unions and human resource management is an easy task. However, problems already encountered within these activities reveal that the collaboration between the trade unions and the human resources departments cannot be formed in a solid manner. Accordingly, the main aim of this study is to evaluate the present situation of trade union activities in tourism enterprises and observe the relationship between human resources management and union activities and identify the current problems in union activities in the tourism sector. Besides, emphasizing the role of human resources management departments in solving these problems and making suggestions for both unions and human resource management departments in order to overcome these problems are also aimed in the study. In addition to document analysis, the researchers’ experiences and observations in the sector were also used in the study. Problems faced within union activities in the tourism sector and the role of the human resources management departments in overcoming these problems have been detailed and accordingly, suggestions were developed for related parties as business executives, union officials, related public authorities, employees and also for researches which will be carried out in the future.


Keywords: Human Resource Management, Trade Union, Tourism Enterprises, Unionism in Tourism
66130 kez görüldü, 1656 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi