Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 718 /     DOI: 10.4026/isguc.563053

Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri
Arş. Gör. Irmak AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Ebru TOLAY
Doğuş Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet:

Çalışanların örgütsel değişime yönelik tutumları, kurumların değişim programlarının başarıyla gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, yöneticilerin çalışanların değişime yatkınlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu eğilimi artıracak önlemler almaları yararlı olacaktır. Bireylerin değişime yatkınlıklarını artıracağı düşünülen önemli değişkenlerden biri psikolojik güçlendirmedir. Çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının, onların değişime yatkınlıkları üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla yapılan bu araştırma, İstanbul’da farklı sektörlerde görev yapan 256 kişiden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, varsayıldığı üzere, katılımcıların işlerini yaparken hissettikleri “anlamlılık” düzeyi arttıkça, “değişime destek verme” ve “değişime katılma” düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Buna ilave olarak katılımcılar, iş sonuçları üzerinde etkileri olduğunu algıladıklarında, örgütlerinde yaşanan değişimlere katılımları da artmaktadır. Araştırmada ayrıca, üst düzey yöneticiler ile çalışma süresi 10-15 yıl arasında olanlarda“anlamlılık ve etki” düzeylerinin; 6-10 yıl arası çalışma süresine sahip olan katılımcılarda ise “özerklik” düzeyinin, diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, alt kademe yöneticilerde “anlamlılık ve yeterlilik”; yönetici olmayan personelde ise “değişime katılma” boyutlarının, diğer gruplara kıyasla, anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme, Değişime Yatkınlık, Örgütsel Değişim.

 

Abstract:

The attitudes of employees towards organizational change are very important in terms of the successful implementation of institutions’ change programs. For this reason, managers have to be informed about employees’ readiness for change and it will be useful to take measures that will increase this tendency. One of the important variables that are thought to increase the readiness for change is psychological empowerment. This study, which was aimed to test the psychological empowerment of employees on readiness for change, was conducted by collecting data from 256 individuals who work in different sectors in Istanbul. As a result of analyzes, as it is assumed, it is found that the levels of “support for change” and “participation for change” increased as the level of “meaning” felt by the participants when they doing their jobs. In addition, when participants perceive that they have an impact on business results, their participation for changes in their organizations also increases. In the survey, it is also found that top managers and participants who have 10-15 years working period are higher levels of “meaning and impact”; and participants who have 6-10 years working period are higher levels of “self-determination” than the other groups. On the other hand, it is found that “meaning and competence” in junior administrative officer; “participation for change” dimensions in non-executive personnel are significantly lower level when compared with the other groups.


Keywords: Psychological Empowerment, Readiness for Change, Organizational Change.


64338 kez görüldü, 1079 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi