Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 8 / No: 709 /     DOI: 10.4026/isguc.504207

Türkiye`de Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Mehmet ÖÇAL, Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rektörlük

ÖzetÇalışma hayatı da dâhil olmak üzere tüm sosyal sorunlarla ilgilenebilecek, insan odaklı “Sosyal Politika” geleneği ile yetiştirilmiş bireyleri bir asırlık tecrübesi, 38 yıllık deneyimi ile topluma kazandıran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümleri günümüzde bir takım akademik ve teknik sorunlar ile karşı karşıyadır. Bölümün içinde bulunduğu duruma ilişkin öne sürülen yeniden yapılanma önerileri ve tartışmaları ise, sosyal politika geleneğinden uzaklaşma, müfredat ve anabilim dallarının multi-disipliner yapıyı yansıtamaması, mezunların istihdam imkânlarının daralması gibi sorunlara dayanmakta ve bu sorunların üstesinden gelmek, bölümleri piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak gayesi gütmektedir. Bu çalışma kapsamında ÇEEİ bölümlerinin karşı karşıya olduğu sorunların netleştirilmesi ve bu sorunların bölümün yeniden yapılanması gibi ciddi bir süreci gerektirip gerektirmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için bölümlerin sorunları ve tarihsel gelişim süreçleri hakkında akademik çalışmalar yapmış 13 öğretim üyesi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda daha önceden tehdit olarak görülen bazı konuların artık fırsat olarak değerlendirildiği ve bölümlerin baştan aşağı bir yapılanmadan ziyade koordineli ve planlı güncellemeler, kamu otoritesi ve sivil toplum örgütleri ile etkin ve verimli işbirlikleri gibi eylemlere ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, ÇEEİ, Mülakat

AbstractA century-old experience of individuals trained with the tradition of human-oriented “Social Policy” that can deal with all social problems including working life, Labor Economics and Industrial Relations (LEIR) sections that gathers conferences with 38 years of experience are now facing academic and technical problems. The restructuring debates are based on problems such as a departure from the social policy tradition, the failure of the curriculum and branches of education to reflect multi-disciplinary work, and the gradual employment opportunities of the graduates, and to overcome these problems restructure the departments in line with market needs. Within the aim of this study, interviews were conducted with 13 faculty members who had academic work on the problems and the historical development processes of the departments so that the problems faced by the LEIR departments could be clarified and whether these problems required a serious process such as the reorganization of the department. As a result of the interviews, it was determined that some of the issues previously considered threats were now considered opportunities and that departments needed action, such as coordinated and planned updates, effective and efficient cooperation with public authorities and non governmental organizations, rather than a thorough restructuring.


Keywords: Social Policy, Labor Economics and Industrial Relations, LEIR, Interview

62312 kez görüldü, 907 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi