Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 706 /     DOI: 10.4026/isguc.504190

Bilgi Güvenliğinde Stres Faktörlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Ar-Ge Merkezi Olan İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Kurtuluş KAYMAZ, Halil ERBİ
Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımına bağlı olarak elektronik ortamda bilgi güvenliğinin sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Siber ortamda gerçekleştirilen ataklar ve bilgi kaybı olasılığı işletmeleri bilgi güvenliğine yatırım yapmaya zorlamaktadır. Bilgi güvenliği olgusu çoğu zaman teknoloji temelli önlemleri gerekli kılıyor gibi görünse de insanın bu süreçteki rolü zamanla daha fazla fark edilmektedir. Kurumsal acıdan bakıldığında, bilgi kaybı ile sonuçlanan vakaların çoğunda insandan kaynaklı hataların olduğu görülmektedir. Dolayısıyla insan unsurunu, bilgi güvenliği politikaları ile uyumlu davranmaya zorlayan yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu zorlayıcı mekanizma, daha az hata yapmaya imkan vermekle birlikte bireyin, bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlarken fazladan iş yüküne maruz kalmasına, kişisel bilgilerinin ihlal edilmesine, bürokrasiye bağlı zaman kaybına uğramasına ve gerilim yaşamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, işletmelerin bilgi güvenliği gerekliliklerini yerine getirirken uygulamış oldukları politikalara uyum sağlamaya çalışan bireyin maruz kaldığı iş engellerinin ve gizlilik ihlallerinin, bilgi güvenliğinde stres ve iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ar-Ge merkezi olan işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki önemli bulguya ulaşılmıştır. İlk bulgu, bilgi güvenliği uygulamalarının yarattığı iş engellerinin ve gizlilik ihlallerinin, bilgi güvenliğinde stres üzerinde etkili olduğu yönündedir. İkinci bulgu ise bilgi güvenliğinde stres değişkeninin, iş tatminini negatif yönde etkilediği doğrultusundadır.

Anahtar Kelimeler:Bilgi güvenliği, iş engeli, gizlilik ihlali, bilgi güvenliğinde stres, iş tatmini

Abstract
Depending upon the intensive usage of information and communication technologies, providing the security of information became as a requirement. The attacks in cyberspace and possibility of loosing the information forced organizations invest on information security. The information security concept seem to be more related to technology at first but the role of human in this process became realized recently. From the perspective of organizations, there are human based errors most while lossing the datas. Therefore, organizations try to develop methods force human to comply with the information security policies. This normative mechanism help individuals to make less erros but on the other side compliying with the information security policies bring workload, impediments, invasion of privacy, time loss and strain. This research is aimed to determine the effects of impediments and invasion of privacy on the information security stress and job satisfaction while complying with the information security requirements. The study is conducted in R&D structured organizations. We reached two main findings. First, impediments and invasion of privacy are the information security stressors. Second, information security stress has a negative effect on the job satisfaction.

Keywords: Information security, work impediment, invasion of privacy, information security stress, job satisfaction

62463 kez görüldü, 801 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi