Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 704 /     DOI: 10.4026/isguc.503900

Türkiye'de Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu:Bir Meta Analiz Çalışması
Prof.Dr.Özlem Çakır-Yavuz Tanğ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

Bu çalışmada Türkiye`de sağlık çalışanları arasında yaşanan tükenmişlik sendromunun 2000-2016 yılları arasında gerçekleştirilen ampirik araştırma bulgularının meta analiz yöntemi kullanılarak analizi amaçlanmıştır. Söz konusu yıllar arasındaki araştırmalardan meta analize uygun olan 44 adet tez ve makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu bulgulardan toplam 328 adet etki büyüklüğü elde edilmiştir. Çalışmada; cinsiyet, çalışma şekli (vardiya/gündüz), çocuk sahibi olma, medeni durum ve mesleki durum (doktor/hemşire) değişkenlerinin tükenmişlik sendromu ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir değişkenin, Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin birer boyutu olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, kadınların erkeklere göre, vardiyalı çalışanların gündüz çalışanlara göre, bekârların evlilere göre ve hemşirelerin de doktorlara göre daha çok tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Tükenmişlik Sendromu, Duygusal Tükenme, Düşük Kişisel Başarı

Abstract

In this study, it is aimed to analyse the burnout syndrome in health workers between 2000-2016 by using Meta Analysis. 44 articles and thesis which are compatible with meta analysis has been included. In total, 328 effect sizes are obtained. In this research, it is aimed to determine the relation between gender, working status (shift/day worker), being owner of a child, marriage status, job status (doctor/nurse) and burnout syndrome. And the correlation between every variables and Maslach Burnout Inventory`s dimensions of emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment has been analyzed. As a result, according to the data of meta analysis, it is suggested that women compared to men, shift workers compared to day workers, singles compared to married, and nurses compared to doctors have more burnout.

Keywords:Burnout Syndrome, Emotional Exhaustion, Depersonalization and Personal Accomplishment

62300 kez görüldü, 1269 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi