Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 703 /     DOI: 10.4026/isguc.503896

Kamu ve Özel İşletmelerin Acil Durum Planlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr.Sedat Bostan-Araş.Gör.Eyüp Yıldız
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Özet

Türkiye`de 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik metni yayımlanmış ve kamu ve özel işletmelerin acil durum planı hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Ancak söz konusu kurumların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hakkındaki düşüncelerinin ne olduğu ve acil durum planı hazırlayıp hazırlamadıkları, hazırlamış olanların planlarının yasal şartları ne ölçüde karşıladığı bilinmemektedir. Bu çalışmada Gümüşhane ve Trabzon illerinde bulunan kamu ve özel işletmelerdeki İSG uzmanları veya kurumun üst düzey yöneticileriyle görüşülüp İSG hakkındaki düşünceleri, uygulamaları ve acil durum planı hazırlayıp hazırlamadıkları tespit edilmeye çalışıldı. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanıldı. Çalışmada kullanılan mülakat formu araştırmacılar tarafından hazırlandı. Trabzon ve Gümüşhane`den toplam 31 kamu ve özel işletme ile çalışma yapıldı. Sonuç olarak 31 kurumdan sadece 6 kurumun acil durum planının yasal şartları karşıladığı, 17 kurumun acil durum planı yaptığı ancak yasal şartları tam olarak karşılamadığı ve 8 kurumun acil durum planının olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Nitel Çalışma

Abstract
Based on Occupational Health and Safety (OSH) Law, Regulation About Emergency Action Plans in Workplaces was published in Official Gazette of the Republic of Turkey in 2013. With this, preparing an emergency action plan has become obligatory. As for related institutions` thinking about the OSH, whether they have prepared a plan or not, If they did, what extent their plans meet the legal requirements are unknown. In this study, it was tried to determine what the OSH specialists or senior managers are thinking and practising about OSH and whether they have prepared a plan or not. Qualitative research method was used in the study. 31 OSH specialists or senior managers working in Trabzon or Gümüşhane were interviewed. As a result, it is determined that out of 31, just 6 institutions` plans meet the legal requirements. 17 of them have prepared emergency action plans but those plans are not enough in terms of legal requirements. The rest 8 institutions have not prepaired emergency action plan.

Keywords: Emergency Action Plan, Occupational Safety and Health, Qualitative Research

63011 kez görüldü, 835 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi