Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 673 /     DOI: 10.4026/isguc.422382

Olumlu ve Olumsuz Sanal Kaytarma Davranışının İşteki Stres Üzerindeki Etkisi
Prof. Dr. Enver ÖZKALP - Doç. Dr. Harun YILDIZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ö.S. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Özet

Sanal kaytarma davranışlarının olumsuz özelliklerinin yanında, son zamanlarda birkaç teorik ve uygulamalı araştırmada bu davranışların aynı zamanda öğrenme, yaratıcılık ve inovatif davranışlar sergileme eğilimini artırdığı ileri sürülmüştür. Dolayısıyla bu davranışların olumlu yönleri ise yazında yeterince araştırılmamıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmanın amacı, hem olumlu hem de olumsuz sanal kaytarma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, 187 tam zamanlı çalışandan veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda kişisel gelişime yönelik sanal kaytarma davranışlarının iş stresini azalttığı, sapkınlığa yönelik sanal kaytarma davranışlarının ise iş stresini artırdığı belirlenmiştir. Araştırmanın teorik ve uygulayıcılar açısından önemi ayrıca tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Sanal kaytarma, olumlu sanal kaytarma, olumsuz sanal kaytarma, iş stresi.

Abstract:

In addition to the negative aspects of cyberloafing behaviors, it has recently been asserted that these behaviors have also increased learning, creativity, and the tendency to exhibit innovative behaviors in a few theoretical and empirical studies. Accordingly, the positive aspects of cyberloafing has been still remained an under-researched area. The aim of this study is to determine the effects of both positive and negative cyberloafing behaviors on stress in the workplace. The data were collected from 187 full-time employees using convenience sampling method in Turkey. The findings of the study show that cyberloafing behaviors for personal development decrease work stress while cyberloafing behaviors for deviant purposes increase work stress. The study has also been discussed in terms of theoretical and practical aspects.

Keywords: Cyberloafing, positive cyberloafing, negative cyberloafing, work stress.


63815 kez görüldü, 1194 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi