Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 672 /     DOI: 10.4026/isguc.422381

Öğretmen Adaylarının Kariyer Uyumluluklarının Cinsiyet ve Algılanan Kontrol Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ, Uzm.Psik.Dan. Ahmet KARA
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, PDR ABD- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, PDR ABD

Özet

Kariyer çalışmalarında, ele alınan önemli kavramlardan birisi de kariyer uyumluluğudur. Öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarını etkileyen pek çok bireysel ve çevresel faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de algılanan kontrol olabilir. Bu çalışmada, farklı bölümlerde öğrenimine devam eden öğretmen adaylarının kariyer uyumluluklarının cinsiyet ve algılanan kontrol açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, ilişkisel tarama desende tasarlanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni, kariyer uyumluluğu, bağımsız değişkeni ise algılanan kontroldür. Çalışma, 20-34 yaşları arasında yer alan 239 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada veriler, Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada algılanan kontrolünün kariyer uyumluluğunu ne düzeyde açıkladığını belirlenmesi, basit regresyon analizi tekniğiyle ele alınmıştır. Ayrıca kariyer uyumluluğunun cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için t-testi tekniğiyle incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre algılanan kontrolünün, kariyer uyumluluk boyutlarından en çok kariyer planı sonra ise kariyer keşfi boyutunu anlamlı bir şekilde açıkladığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına oranla yüksek düzeyde kariyer uyumluluğuna sahip oldukları bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Kariyer Uyumluluğu, Algılanan Kontrol, Öğretmen Adayları

Abstract:

One of the important concepts dealt with in career studies is career adaptability. Teacher candidates have many individual and environmental factors that affect their career adaptability. One of these factors may be the perceived control. In this study, it was aimed to examine the career adaptability of the teacher candidates continuing their education in different departments in terms of gender and perceived control. This work is designed as relational screening model. The study was conducted with 239 teacher candidates aged 20-34. The data were collected by the Career Adaptability Scale and the Domain General Perceived Control Scale. Regression analysis and the t-test technique were used. The result of the study indicates that perceived control explains pre-service teachers’ career adaptability in a meaningful way. Moreover, it has been found that female teacher candidates have a higher level of career adaptability than male teacher candidates. Findings are discussed in the light of literature.

Keywords: Career adaptability, perceived control, pre-service teachers


63583 kez görüldü, 1044 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi