Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 572 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0271.x

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirmesi: Sakarya Örneği
Öğr.Gör.Oya BAYILMIŞ-Doç.Dr.H. Yunus TAŞ
Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı-Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, tasyunus@hotmail.com

Özet İş kazaları ve meslek hastalıkları hem çalışan hem de işveren açısından yaşam, kazanç, işgücü, üretim, verimlilik vb. gibi maddi ve manevi önemli kayıplara neden olmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmayı ya da en aza indirgemeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliğinin önemi gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla artmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine çalışanların yaklaşımlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu önem, hastalıklar ve insanlarla doğrudan ilişki içerisinde bulunan sağlık çalışanları için daha da büyüktür. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği genel olarak ele alınmış, Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine bakışları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yaklaşımları ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeler hakkındaki bakış açıları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin zayıf olduğu, bu konuda yeterli önlemlerin alınmadığı ve birçoğunun iş kazası ve meslek hastalığına maruz kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte genel olarak yeni yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında çok fazla bilgilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Çalışanları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Abstract Work accidents and occupational diseases have been caused significant economic and moral loses such as life, earning, labor, production, productivity etc. in terms of both labor and employer. The importance of occupational health and safety that aims to eliminate or minimize work accidents and occupational diseases is rapidly increasing in both our country and the World. Evaluation and measurement of approaches to occupational health and safety of employees is great importance. The importance is great for health worker who are directly related diseases and people. In this work, occupational health and safety area were generally dealt with; views of health workers in Adapazari in occupational health and safety, approaches to work accidents and occupational diseases, and feeling of current developments in this field were evaluated. The survey results revealed that knowledge level of health worker about occupational health and safety is poor and adequate precaution is not taken in this subject. In addition, it showed that many health workers have been exposed to work accidents and occupational diseases. However, it was concluded that health workers don`t have sufficient knowledge about the No. 6331 Law.


Keywords: , The Occupational Health and Safety, No. 6331 Occupational Health and Safety Law, Health Staff, Work Accident and Occupational Disease

62208 kez görüldü, 3274 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi