Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 533 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0245.

An Empirical Study Into The Relationship Between Work/Life Balance and Organizational Commitment
Doç. Dr. Ahmet TAYFUN, Öğr. Gör. Ozan ÇATIR

Özet Bu çalışmanın amacı; çalışanların iş-yaşam dengesi ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca iş yaşam dengesi algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile çalışanların yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve hastanedeki hizmet süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışma kapsamında 391 hemşireye anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda hemşirelerin iş-yaşam dengesi ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında pozitif yönlü, devamlılık bağlılığıyla ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların duygusal ve normatif bağlılıklarını arttırmada iş-yaşam dengesinin sağlanması büyük bir öneme sahiptir. Anahtar Kelimeler: İş ve Yaşam Dengesi, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devamlılık Bağlılığı, Normatif Bağlılık Abstract The main objective of this study is to examine the relationship between employees’ work/life balance and the level of organizational commitment. Besides, the other aim is to determine whether there is a significant difference between the perception of work/life balance, level of organizational commitment and employee’s age, education, the duration of service in the job, the duration of service in the hospital. 391 questionnaires were administered to nurses and the results were analysed statistically. After the analysis, a positive-sided relationship between work/life balance of nurses and affective and normative commitment was found but in terms of continuance commitment, the relationships was a negative one. Creating a work/life balance has significant importance in increasing employees’ affective and normative commitment. Keywords: Work and Life Balance, Organizational Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment

40869 kez görüldü, 3992 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi