Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 3 Sıra: 3 / No: 514 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0229.x

İş Güvencesizliği Algısının Çalışanların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Uygulama
Yard.Doç.Dr.Salih DURSUN Prof.Dr.Nuran BAYRAM
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Uludağ Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü

Abstract

The increasing trends indownsizing, corporate restructuring, and part-time labor in both public and private sectors have made job insecurity an important development on employees' both physical and emotional wellbeing. This paper thus seeks to explain the effect oThe increasing trends indownsizing, corporate restructuring, and part-time labor in both public and private sectors have made job insecurity an important development on employees' both physical and emotional wellbeing. This paper thus seeks to explain the effect of job insecurity perception on employees' anxiety levels. The 147 participants were sampled from two companies in the private sector. Of those, 27.9 percent are women, with72.1 percent men. The average age is 32.92±8.69, while the average work experience is 8.14±7.39. The data analysis includes descriptive statistics, t-test, F-test and a regression analysis. The results of the analysis confirm that when job insecurity increases, employees' anxiety levels also worsen.
Key words: insecurity perception, anxiety, unemploymentf job insecurity perception on employees' anxiety levels. The 147 participants were sampled from two companies in the private sector. Of those, 27.9 percent are women, with72.1  percent men. The average age is 32.92±8.69, while the average work experience is 8.14±7.39. The data analysis includes descriptive statistics, t-test, F-test and a regression analysis. The results of the analysis confirm that when job insecurity increases, employees' anxiety levels also worsen.

Keywords:
insecurity perception, anxiety, unemployment

Özet:

Günümüzde gerek kamu, gerekse özel sektörde giderek artan şekilde görülen küçülme, yeniden yapılanma ve esnek çalışma düzenlemeleri iş güvencesizliğini üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri haline getirmiştir. Diğer taraftan, iş güvencesizliği çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iş güvencesizliği algısının, çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, özel sektöre ait iki firmada çalışan 147 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların yaklaşık %27,9’u kadın, %72,1’i erkektir. Ortalama yaşı 32,92±8,69 ve ortalama çalışma yılı 8,14±7,39’dur. Verilerin analizinde temel betimsel istatistik analizleri, t-testi, F testi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, algılanan iş güvencesi azaldığında çalışanların kaygı düzeylerinin arttığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş güvencesizliği algısı, kaygı, işsizlik

 


63170 kez görüldü, 4091 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi