Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 506 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0221.x

İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü
Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Kara Harp Okulu

Özet
Bu çalışmanın amacı grup kültürü ve hiyerarşik kültürün çalışanların yenilikçi davranışına etkisi ve bu etkide personel güçlendirmenin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, regresyon analizi ve sobel testleri gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmada Ankara ilinde faaliyet gösteren ve savunma sektöründe yer alan özel işletmeler ele alınmıştır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 510 çalışandan toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, grup kültürü ve hiyerarşik kültürün yenilikçi davranışı olumlu yönde etkilediği ve personel güçlendirmenin bu ilişkide kısmi aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Grup Kültürü, Hiyerarşik Kültür, Yenilikçilik, Personel Güçlendirme, Aracılık Etkisi.

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of group and hierarchical culture on the employees’ innovative behaviors and the mediating role of empowerment on this effect. The relationship between the aforementioned variables is analyzed by using a set of statistical techniques, i.e., factor analysis, regression analysis, and sobel tests. The data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 510 employees of the private firms in the defense sector in Ankara. The results of the analysis indicate that group culture and hierarchical culture affect innovative behaviour positively and empowerment has a partial mediating role in that effect.

Keywords: Group Culture, Hierarchical Culture, Innovative Behavior, Empowerment, Mediating Effect.

62454 kez görüldü, 3780 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi