Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 504 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0217.x

İş Sağlığı ve Güvenliği`nde Yeni Bir Dönem: 6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK)
Doç. Dr. İlknur KILKIŞ
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

ÖZET:

İş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek ve İSG alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmek amacıyla, AB ve ILO normlarına uygun olarak hazırlanan 6331 sayılı İSGK 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece yıllardır İş Kanunu`nun eki olarak çıkarılan ikincil mevzuatlarla yürütülen İSG alanı ilk defa özel bir kanun ile düzenlenmiştir. Bu çalışmada, 6331 sayılı Kanun genel esasları ile ele alınmış ve Kanunla getirilen ve çalışma hayatının taraflarını ilgilendiren yenilikler üzerine düşünceler açıklanmaya çalışılmıştır.


 Kamu ve özel sektör olmak üzere tüm faaliyet alanlarını ve tüm çalışanları kapsayan kanun, proaktif yaklaşımı esas alarak hazırlanmış, büyük ölçüde işveren yükümlülükleri üzerine şekillenmiştir. İşyerlerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesinde 50 işçi sınırı kaldırılmış, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde ilk kez devlet desteğinden söz edilmiştir. Çalışanların görüşlerinin alınmasına yer veren katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Getirilen olumlu düzenlemelerin yanı sıra İSGK`nun, İSG profesyonellerinin görevlendirilmesinde, mesleki bağımsızlıklarının sağlanmasında, işveren yükümlülüklerinin ifasında, denetim sisteminin işleyişinde ve diğer pek çok konunun yönetmeliklere bırakılması dolayısıyla uygulama sorunları yaratacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işveren yükümlülükleri, risk analizi, İSG hizmetleri, çalışan temsilcisi, İSG profesyonelleri

ABSTRACT:

To prevent occupational accidents and occupational diseases and to bring lasting solutions to the problems in the field of OSH, ISGK No.6331 has been prepared in accordance with EU standards and ILO was promulgated in the Official Gazette on 06/30/2012. Thus, OSH  field is regulated by a special law instead of subsidiary regulations which were respected as attachment  to the Labor Code. In this study, the general principles of the Law No.6331 werw examined and innovative thoughts which interest all parties of working life were attempted to be explained.

The law was prepared on the basis of proactive approach by considering all fields of activities and all employees from both public and private sector. And was shaped on a large extent upon the obligations of the employer. Limit of 50 workers from assignments of OH&S professionals was remowed government  support was mentioned fort he first time in performing these services. A participatory approach has been adopted which includes the participation of employees on the opinions.
As well as the positive arrangements brought out, it is considered that İSGK .will cause application issues regarding the assignment of OH&S professionals, the provisioning of professional  independencies, fulfillment of obligations of employers, operation of governance function and the cases which are left to be noticed in further regulations.  

Keywords: Occupational Health and Safety Law, obligations of the employer, risk analysis, occupational health and safety services, employee representative,OHS professionals.


62238 kez görüldü, 7658 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi