Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 473 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0186.x

Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama
Oğuz BAŞOL, Araş. Gör. Salih DURSUN, Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimci öz-yeterlilik özellikleri ile kişilikleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu çalışmanın örneklemini, bir üniversiteden rassal olarak seçilen 250 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Eysenck Kişilik Anketi ve Girişimci Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, girişimcilik öz yeterliliği boyutlarından “beklenmedik durumlarla başa çıkma” boyutunda erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanı sıra, dışa dönüklük kişilik boyutunun; “yeni ürün ve pazar fırsatları geliştirmek”, “yenilikçi bir çevre oluşturmak”, “yatırımcılarla ilişkileri başlatmak”, “temel amacı tanımlamak”, “beklenmedik zorluklarla baş etmek” ve “temel insan kaynakları geliştirmek” boyutları ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca nörotisizm kişilik boyutunun “yenilikçi bir çevre oluşturmak” ve “yatırımcılarla ilişkileri başlatmak” boyutları ile negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkide olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: : Kişilik, Girişimcilik niyeti, Girişimsel özyeterlilik, Üniversite gençliği, Dışadönüklük

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between personality characteristics and entrepreneurial self-efficacy among university students. The sample was composed of 250 university students who randomly chosen. In the study we used Eysenck Personality Questionnaire and Entrepreneurial Self-Efficacy Scale. According to the results obtained from the research, while a significant deference was determined between male and female students which subdimensions of entrepreneurial self-efficacy scale is “coping with unexpected challenges”. In addition, it is found that the personality dimension of extraversion has a positive and significant correlation with the dimensions of the Entrepreneurial Self-Efficacy Scale: “developing new product and market opportunities”, “building an innovative environment”, “initiating investor relationships”, defining core purpose”, “coping with unexpected challenges” and “developing critical human resources”. Otherwise, neuroticism personality dimension has a significant negative relationship with “building an innovative environment” and “initiating investor relationships”.

Keywords: Personality, Entrepreneurship intention, Entrepreneurial self-efficacy, University youth, extraversion

62179 kez görüldü, 2479 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi