Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 470 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0190.x

Gelişim Kültürü Ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış Ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü
Dr.İrfan AKKOÇ, Doç.Dr.Ömer TURUNÇ, Dr.Abdullah ÇALIŞKAN
Kara Harp Okulu

Özet
Örgüt kültürü ve liderlik örgütsel davranışlar üzerinde etkisi olan önemli girdi değişkenlerdendir. Son yıllarda rekabet gücünün elde edilmesinde önemli bir faktör olan yeniklikçiliğin ve iş performansının artırılmasında örgüt kültürü ve lider desteğinin rolü ve önemi giderek artmaktadır. Çalışanların yenilikçi davranışları ve iş performansının artırılmasında bir örgüt kültür türü olan gelişim kültürünün ve lider desteğinin etkisini ve bu etkide iş-aile çatışmasının aracılık rolünü belirlemek bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Savunma sektöründe yapılan bir araştırma ile çalışanların tutumları ölçülerek en uygun model belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda gelişim kültürü ve lider desteğinin çalışanların yenilikçi davranışını artırdığı ve bu etkide iş-aile çatışmasının kısmi aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gelişim kültürü ve lider desteğinin çalışanların iş performasını da artırdığı ancak bu etkide iş-aile çatışmasının aracılık etkisi olmadığı da tespit edilmiştir. Bu kapsamda yapılan gizli değişkenlerle yol analiziyle uyumlu bir model kurularak yönetici ve liderlere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gelişim Kültürü, Lider Desteği, Yenilikçi Davranış, İş Performansı, İş-Aile Çatışması, Aracılık etkisi, Yapısal Eşitlik Modeli.

Abstract
Organizational culture and leadership are among the important input variables having an effect on organizational behavior. In late years, Role and significance of organizational culture and leader support has climbed up in terms of improving the innovative behaviour and job performance, important factors in sustaining competitiveness. Determining the mediating role of work-family conflict in this effect development culture, which has an effect on accruing the workers’ innovative behaviuor and job performance and at the same time a kind of organizational culture, and leader support constitutes the basic core of this study. With a research carried out on defence sector, a suitable model is tried to determine by measuring workers’ attitudes. Results show that development culture and leader support increase the worker’s innovative behaviour and this also implies that work-family conflict has a partial mediating effect. Results also show that development culture and leader support increase the job performance of workers, but in this effect work-family conflict has no mediating role. In this scope, managers and leaders are advised by establishing a model consistent with path analysis, whereby using hidden variables.

Keywords: Development Culture, Leader Support, Innovative Behavior, Job Performance, Work-Family Conflict, Mediating Effect, Structural Equation Moodeling.

62673 kez görüldü, 2939 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi