Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 467 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0188.x

İş Güvencesizliğinin İçsel İşten Ayrılma ve Yaşam Doyumuna Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Barış SEÇER

Özet
İş güvencesizliği, çalışanlar açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde çalışan araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Araştırma görevlilerinin bir kısmı belirli süreli istihdam edilmektedir(50d). Araştırma sonucunda belirli süreli istihdam edilen araştırma görevlileri(50d) ile diğer araştırma görevlilerinin(33a) algıladıkları iş güvencesizliği düzeyinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla, iş güvencesizliği ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiye içsel işten ayrılma değişkeninin aracılık ettiği tespit edilmiştir. İş güvencesizliği, çalışanın sadece gerektiği kadar performans göstermesine neden olmakta, bu da yaşam doyumunu olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesizliği, İçsel İşten Ayrılma, Yaşam Doyumu

Abstract
Job insecurity has important consequences for employees. The sample of this survey is composed of research assistants working in a public university. A considerable part of research assistants are employed as a fixed term (50d). According to the results of the survey, it is determined that there is a significant difference between two group of research assistants’ (50d and 33a) job insecurity levels. On the other hand, through the structural equation modelling, it is confirmed that the inner resignation variable is mediating the relationship between job insecurity and life satisfaction. The job insecurity causes that the worker is performing only commensurately and this impacts the life satisfaction negatively.

Keywords: job insecurity, inner resignation, life satisfaction

61944 kez görüldü, 3040 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi