Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 3 Sıra: 4 / No: 465 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0183.x

Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin (SBÖ) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr.Erol KARACA
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Özet
Bu çalışmanın amacı, bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) yardımıyla öğretmenlerin sendikal bağlılıkları ile sendikalılığın önemine inanmaları, sendikaya sadakatleri, sendikaya karşı sorumlulukları ve sendika için çalışmaya isteklilikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma 2009 yılında Kütahya (159), İstanbul (74), Eskişehir (62), Bursa (35), İzmir (12) ve Balıkesir (11) illerinde çalışan 353 öğretmene uygulanmıştır. Veriler, Gordon ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilen, Bilgin tarafından Türkçe uyarlama çalışması yapılan “Sendikaya Bağlılık Ölçeği” (SBÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde LISREL paket programı kullanılarak ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma sonuçları, öğretmenlerin sendika için çalışmaya isteklilikleri, sendikaya sadakatleri ve sendikaya karşı sorumlulukları ile sendikaya bağlılıkları arasındaki ilişkinin pozitif; sendikalılığın önemine inanmaları ile sendikaya bağlılıkları arasındaki ilişkinin ise negatif olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen sendikacılığı, sendikal bağlılık, sendikaya bağlılık ölçeği, sendikaya sadakat, sendikal sorumluluk, sendikal isteklilik, sendikalılık inancı

Abstract
This study is designed to find out the relationship between teachers’ union commitment and willingness to work for the union, union loyalty, belief in unionism, responsibility to the union, through the use of the Structural Equation Model. The research was carried out with 353 teachers, working in Kütahya (159), İstanbul (74), Eskişehir (62), Bursa (35), İzmir (12) ve Balıkesir (11), Turkey, in the 2009. The data was collected through “Commitment to the Union Scale”, developed by Gordon and colleagues (1980) and adapted to Turkish by Bilgin (2003). These data were analyzed with Second Order Confirmatory Factor Analysis by using the statistical package LISREL. The findings from this study revealed that the scale was valid and reliable and that willingness to work for the union, union loyalty, belief in unionism and responsibility to the union of teachers affect directly teachers’ union commitment.

Keywords: Teacher unionism, Union commitment, Commitment to union scale, Union loyalty, Responsibility to the union, willingness to work for the union, Belief in unionism

63655 kez görüldü, 3954 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi