Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 464 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0185.x

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Güven ve İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Afyonkarahisar`da Bir Araştırma
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ, Doç.Dr.Atila KARAHAN

Özet
Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi, örgütsel güven ve iş tatmini ile ilgili tanımlar ve kuramsal çalışmalar incelendikten sonra insan kaynakları yönetimi uygulamalarını ifade eden eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlaması, iletişim, iş tanımlaması, ödünlendirme ve seçim faaliyetleri ile örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki ilişkiler yapılan bir araştırma ile değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçları, insan kaynakları yönetimi uygulamalarından performans değerlendirme, iletişim, iş tanımlaması ve seçim faaliyetlerinin örgütsel güveni pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi uygulamalarından seçim faaliyetinin iş tatmini üzerinde etkisi olan tek bağımsız değişken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel güven, iş tatmini, anket.

Abstract
In this study, human resources management, organizational trust and job satisfaction and related definitions and theoretical studies examining the human resource management practices that describes the training, performance appraisal, career planning, communication, job description, concessions and selection activities and organizational trust and job satisfaction among relations are evaluated by a survey. Research results, human resource management practices on performance reviews, communication, job description and selection of activities shows that positively impact organizational trust. Moreover, human resource management practices of selection activities have an impact on job satisfaction were the only independent variable.

Keywords: Human resources management, organizational trust, job satisfaction, survey


63611 kez görüldü, 2787 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi