Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 459 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0184.x

Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü
Dr.Fatih ÇETİN Doç. Dr. H.Nejat BASIM

Özet
Bu çalışmanın amacı, örgütsel psikolojik sermaye yapısı unsurlarından psikolojik dayanıklılık faktörünün, temel örgütsel sonuç değişkenlerinden olan iş tatmini ve örgütsel bağlılık tutumları üzerindeki rolünün ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın örneklemini 257 banka çalışanı oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile verilerin toplandığı araştırmada Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, İş Tatmin ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak Amos 16.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, zorluklar ve problemlerle karşılaşıldığında, başarı elde etmek için kendini toparlama, başarıya odaklanma ve bu yolda amacını sürdürme kapasitesi olarak değerlendirilen psikolojik dayanıklılık faktörünün, örgütsel bağlamda başarı ve performansla ilişkilendirilen temel değişkenlerden iş tatmini (β=0,21; p

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Psikolojik sermaye, Psikolojik dayanıklılık, İş tatmini, Örgütsel bağlılık, Yapısal eşitlik modeli

Abstract
The aim of this study was to discover the role of resilience as an element of organizational psychological capital on job satisfaction and organizational commitment as primary result variables of organizational context. The research sample is composed of 257 bank employees. The data were collected by the survey method with using Resilience Scale, Job Satisfaction Scale and Organizational Commitment Scale. The structural equation modeling was employed for the analysis with using Amos 16.0 statistical program. Results showed that resilience as capacity of bouncing back, focusing the success and sustaining the that away goal to achieve success in the face of difficulties and problems has significant relations with job satisfaction (β=0,21; p

Keywords: Key words: Psychological capital, Resilience, Job satisfaction, Organizational commitment, Structural equation modeling.

63620 kez görüldü, 4430 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi