Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 3 Sıra: 3 / No: 458 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0182.x

Hekimlerin ve Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarını Artırmayı Sağlayan Faktörler
Doç.Dr.Serap BENLİGİRAY, Yrd.Doç.Dr.Harun SÖNMEZ
Anadolu üniversitesi

Özet
Örgütsel bağlılığın artırılabilmesi için, bağlılığı etkileyen faktörlerin bilinmesi ve ona uygun önlemlerin alınması büyük önem taşır. Çünkü örgütsel bağlılığı etkileyen çok sayıda faktör vardır; daha kısa zamanda, daha az maliyetle, en iyi sonuca ulaşabilmek için en etkili faktörü/faktörleri saptamak ve buna/bunlara ilişkin düzenlemeler yapmak gerekir. Bu araştırmanın amacı, hekimlerin ve hemşirelerin örgüte bağlılıklarını etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörler dikkate alınarak örgütsel bağlılıklarının artırılması için yapılabilecekler konusunda öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Ankara’da 500 yatak ve üzeri büyüklükteki 7 devlet hastanesi ile 3 tıp fakültesi hastanesinde çalışan 766 katılımcıdan (411 hekim ve 355 hemşire) elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Bulgular devlet hastaneleri ve tıp fakültesi hastaneleri ile hekimler ve hemşireler açısından ayrı ayrı yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, Duygusal bağlılık, Devamlılık bağlılığı, Normatif bağlılık, Faktör analizi.

Abstract
In order for organizational commitment to be increased, it is vital to know the factors that affect commitment and to take measures accordingly. Because there are numerous factors that affect organizational commitment, it is needed to determine the most effective factor(s) and to set relevant regulations in order to reach the optimum result in shorter time and with less cost. The aim of this study is to determine the factors that affect medical doctors’ and nurses’ commitment to the organization and to present suggestions on what can be done so as to increase their organizational commitment by considering the factors. With this aim, factor analysis has been applied to the data gathered from 766 participants (411 md.s and 355 nurses) who work at 7 public and 3 medicine faculty hospitals with a capacity of 500 beds+ in Ankara. The findings have been interpreted seperately in terms of public hospitals vs medicine faculty hospitals, and md.s vs nurses.

Keywords: Organizational commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, Factor analysis.

64053 kez görüldü, 2317 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi