Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 453 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0169.x

How Does the New Social Insurance and Universal Health Insurance Act Effect Women?
PhD.Dilek ESER
Dokuz Eylul University

Özet:Türk sosyal güvenlik sistemi için yakın geçmişte değiştirilen yasal mevzuatla reform yapılmıştır. 5502 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu reformun yasal yapı taşlarını oluşturmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerinin değiştirilmesinin ardından Ekim 2008 tarihinde meri hale gelmiştir. Bahsi geçen reform süreci aktif ve pasif sigortalı olarak sosyal sigorta ilişkisi içinde bulunan her kesimi doğrudan etkilemiştir. Kadınlar da aynı şekilde çalışan aktif sigortalı olarak ya da kız çocuk, eş ve ana olarak pasif sigortalı durumunda bu süreçten etkilenmiştir. Bu çalışmamızda kısa ve uzun vadeli sigorta dalları baz alınarak kadınların 5510 sayılı Kanundan ne şekilde etkilendikleri başlıca noktaları dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler:  Sosyal Sigortalar Hukuku, Sigortalı Kadın, Bağlı Sigortalı Kadın, 506 Sayılı Kanun, 5510 Sayılı Kanun, Genel Sağlık Sigortası.


Abstract: Recently a reform has been made in the Turkish social security system by changing the legal framework. After some articles of the Law Nr. 5502 on Social Security Institution and the Law Nr. 5510 on Social Securities and General Health Security have been changed upon interference of the Constitutional Court, the reform has come into force from October 2008 onwards. The reform has affected all the segments involved in social security being both actively and passively insured people. Women have also been affected directly by the process, as actively insured employee, daughter, wife or mother. In this study, departing from the short and long-term insurance branches, the way women are affected by the Law Nr. 5510 is analysed along the main changes.


Keywords: Social Insurance Law, Insured Woman, Attached Insured Woman, The Act Numbered 506, The Act Numbered 5510, General Health Insurance

63103 kez görüldü, 3479 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi