Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 447 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0163.x

Örgüt Depresyonu Ölçeği`nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi
Öğr.Gör.Dr.Sevgi SEZER
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, PDR Anabilim Dalı

Özet
Özet Bu araştırmanın amacı, örgüt depresyonunu ölçmek amacıyla Örgüt Depresyonu Ölçeği’ni geliştirmektir. Örgüt Depresyonu Ölçeği’ni geliştirmek için ilk olarak 55 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. Yedi uzmanın görüşleri sonunda 55 madde 45 maddeye indirilmiştir. 45 maddelik taslak form Ankara ili merkezi ve Gölbaşı ilçesinde farklı okullarda çalışan 300 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için kullanılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda “Örgüt Depresyonu Ölçeği”nin .30’un altında faktör yük değeri veren 3 maddesi ölçekten çıkartılmış, geriye kalan 42 madde tek faktör altında toplanmıştır. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans %38.384 ve Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.94’tür. Geçerlik için, Örgüt Depresyonu Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri ile birlikte 35 kişilik bir öğretmen grubuna uygulanmış ve benzer ölçekler geçerliği incelenmiştir. İki ölçeğin toplam puanları arasındaki korelasyon r = .77, bulunmuştur. Örgüt Depresyonu Ölçeği 35 kişilik öğretmen grubuna 3 hafta arayla tekrar uygulanmıştır ve test tekrar test güvenirlik puanları; r = .91 bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, depresyon, örgüt depresyonu, ölçek geliştirme, okul

Abstract
Abstract The aim of the research is to develop an Organization Depression Scale to measure the organization depression. First of all, items-pool, consisting of 55 items, was composed to delevop the Organization Depression Scale. It was reduced from 55 items to 45 items after the rewievs of seven experts. 300 teachers that work in different schools at Ankara city center and Gölbaşı town filled in draft the draft version of the scale including 45 items. According to the result of factor analysis, the items were collected under one factor except items with factor loadings are under .30. This factor explains for %38.3 of variance and it’s Cronbach-Alpha coefficient is 0.94. The Organization Depression Scale and the Malasch Burnout Inventory were administered to 35 of teachers to test the validity of tehe scale. The correlations between total scores of two scales were found .77. The Organization Depression Scale was administered to a group of teachers (n=35) for 3 weeks interval and the test-retest reliability coeffficent was found r =.91.

Keywords: Organization, depression, organization depression, scale development, school

62283 kez görüldü, 3599 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi