Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 446 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0168.x

Örgütsel Adaletin Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
Dr. Ömer TURUNÇ

Özet
Çalışanların örgütsel adalet algısı pek çok örgütsel davranışın öncülüdür. Bu çalışma ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren iki farklı çalışan grubunda örgütsel adaletin örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmada kamu ve özel sektör çalışanlarının adalet, özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti algılamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, çalışanların dağıtım adaleti algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetini anlamlı olarak etkilediği ve örgütsel özdeşleşmenin dağıtım adaleti - işten ayrılma niyeti arasında aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, oluşturulan yapısal eşitlik modeli uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiş ve ortaya konulan yapısal modelin veriye uygun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Prosedür Adaleti, Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adaleti, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti
 
Abstract
Employee’s organizational justice perception is the pioneer of organizational behaviors. Effects of organizational justice on organizational identification and turnover intention is searched at the two different employee’s group from public and private sector in this study. It is determined at the study that there is a reasonable difference between public and private sector employees’ perception of justice, identification and turnover intention. Results show that employee’s distributive justice perception effects reasonably organizational identification. It has also showed that turnover intention and organizational identification has a mediator role between distributive justice and turnover intention. According to the results it is determined that composed structural equation model’s goodness of fit values are at the reasonable level and the composed structural equation model is proper for data.
 
Keywords:  Procedural Justice, Distributive Justice, Interactional Justice, Organizational Identification, Turnover Intention

62602 kez görüldü, 3348 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi