Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 441 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0159.x

Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma
Doç.Dr.Nuran BAYRAM, Dr.Neslihan SAM, Prof.Dr.Serpil AYTAÇ, Prof.Dr.Mustafa AYTAÇ
Uludağ Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacı, yaşam tatmini ve sosyal dışlanma boyutları arasındaki ilişkileri incelemek ve yaşam tatminini açıklamada sosyal dışlanma boyutlarının anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, yaşam tatminini ölçmek için beş maddeden oluşan yaşam tatmini ölçeği (SWLS) ve sosyal dışlanmayı ölçmek için Gijsbers & Vrooman (2003) tarafından geliştirilen ve otuz beş maddeden oluşan sosyal dışlanma ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemi Bursa ilinde ikamet eden onsekiz yaşüstü 2493 bireyden oluşmaktadır. Çalışmaya katılanların yaklaşık %55 i erkeklerden oluşmuştur. Yaş ortalaması 38,16±12,06 ve Bursa’da ortalama yaşama yılı 22,45±13,97 olarak elde edilmiştir. Kadınların, eğitim düzeyi yüksek olanların ve toplam aylık geliri yüksek olanların yaşam tatmininin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal dışlanma ölçeğinin maddi yoksunluk, sosyal haklar ve sosyal katılımcılık boyutlarının yaşam tatminini açıklamada önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Tatmini, Sosyal Dışlanma, Maddi Yoksunluk, Sosyal Haklar, Sosyal Katılımcılık

Abstract
The aim of the study is to examine the relationships between life satisfaction and social exclusion, and is to reveal life satisfaction which dimensions of the social exclusion scale have been explained the best. We used the Satisfaction with Life Scale (SWLS) to measure life satisfaction and the social exclusion scales that were used by Gijsbers and Vrooman (2003). The sample of the study is consisted of 2493 individuals over the age of eighteen years residing in the city of Bursa. Approximately 55% of the participants in this study are consisted of males. The average age is 38.16±12.06 and the average length of residence in the city is 22.45±13.97. It had been found that the females’ life satisfaction levels higher than the males. We found that dimensions of social exclusion play a significant role in life satisfaction.

Keywords: Life Satisfaction, Social Exclusion, Material Deprivation, Social Rights, Social Participation

62149 kez görüldü, 4190 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi