Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 428 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0155.x

Üniversite Mezunu Çalışanların Bakış Açısıyla Otel İşletmelerinin Sorunları: Antalya`daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Yrd. Doç.Dr. Oktay EMİR Yrd. Doç. Dr. Elbeyi PELİT Arş. Gör. Fatih GÜNAY

Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite düzeyinde eğitim almış otel işletmeleri çalışanlarının bakış açısıyla, otel işletmelerinin karşı karşıya kaldığı sorunların belirlenmesidir. Otel işletmelerinin sorunlarının belirlenmesine yönelik verilerin toplanmasında anket tekniğinden faydalanılmış ve veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, faktör analizi, t testi, Anova ve çoklu karşılaştırma (Tukey) analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışanların görüşleri doğrultusunda elde edilen veriler çerçevesinde gerçekleştirilen faktör analizi sonuçlarına göre, beş sorun (personel, etik ve sosyal sorumluluk, kalite ve rekabet, pazarlama, yönetim) boyutu belirlenmiş ve katılımcılar belirlenen söz konusu tüm bu boyutlarda otel işletmelerinin sorunlarının olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, belirlenen sorun boyutları ile katılımcıların bazı demografik özelliklerinin karşılaştırılması sonucu, çalışanların söz konusu bu demografik özellikleri ile bazı sorun boyutlarına ilişkin görüşlerindeki farklılıklar istatistiği açıdan önemli (p

Anahtar Kelimeler: Otel işletmeleri, otel işletmeleri sorunları, üniversite mezunu çalışanlar.

Abstract
Purpose of this survey is to determine the problems that hotel managements are facing with, with the point of view of the employees who were taken education at the level of university. In collection of data directed in determination of problems of the hotel managements, it was benefited from survey technique, and the data were solved using percent, frequency, and median, standard deviation, factor analysis, t-test, Anova and multiple comparisons (Tukey) analysis. According to the results of factor analysis performed in the frame of obtained data in relation with the employees’ comments, five problem extents (personnel, ethic and social responsibility, quality and competition, marketing, management) have been determined, and the participants have declared that the hotel managements have problems in all these determined extents. Also, at the result of comparing these determined problem extents and some demographic properties of the participants, these demographic properties of the participants and differences in their comments regarding some problem extents were found significant (p

Keywords: Hotel managements, problems of hotel managements, employees who are graduates

62208 kez görüldü, 3101 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi