Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 425 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0156.x

Kadınlarda Olası Kariyer Sonlandırma Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Arş. Gör.Tarık TOTAN Öğr. Gör.Tayfun DOÄžAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A.B.D, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlk ve Rehberlik A.B.D

Özet
Ülkemizde kariyer değerlendirmeye yönelik kullanılan ölçeklerin büyük bir kısmı Batı dünyasından uyarlanmıştır. Ancak bu ölçeklerinin hemen hepsi Batıda yaşayan erkekler temel alınılarak geliştirildiği için kadınlara uygulandığında geçerliği ve güvenirliği tartışma konusu olmaktadır. Günümüzde kadınların kariyer gelişiminin ve kariyer sonlandırma nedenlerinin erkeklerden oldukça farklı olduğu görüşü giderek uzmanlarca kabul görmektedir. Bu araştırmada Cook, Heppner ve O’Brien (2005)’nin kadınların kariyer örüntülerinin temelinde etnik ve toplumsal cinsiyet rollerinin yer aldığını savundukları ekolojik modellere dayanan kadınlarda olası kariyer sonlandırma nedenleri ölçeğinin geliştirme çalışması yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi çalışmasının ilk aşamasında alanyazın ve küçük bir gruptan elde edilen nitel veriler aracılığıyla 25 maddelik bir madde havuz oluşturulmuştur. Uzman görüşlerinin ardından hazırlanan denemelik form 2007-2008 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde farklı fakültelere devam eden 356 kadın katılımcıya uygulanmıştır. Tek grup üzerinden yürütülen geçerlik ve güvenirlik çalışması sonrasında “çocuk sorumluluğu”, “eşin önceliği” ve “iş yaşamı sorunları” olarak isimlendirilen 3 alt ölçekli 14 maddeli bir ölçek elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, kariyer sonlandırma, kariyer değerlendirme, geçerlik, güvenirlik

Abstract
Most of the scales to assess the careers are standardized from Western cultures’ male population. Therefore, there becomes handicap when they are used for female population. Today, the career development and discontinuous causes of women are accepted as different from men. In this research, the development of a scale to determine the causes of possible career discontinuous of women is conducted, that is based on the ecological model of Cook, Heppener, and O’Brien (2005) in which they believe that the career patterns of woman are based on ethnic and social gender roles. During the first step, an item pool of 25 items is established by qualitative data obtained from literature and small groups of women. After the specialists’ views, a pilot form is conducted to 356 women participants from Abant Izzet Baysal University during 2007-2008 education years. After the validity and reliability studies, a scale which consists of 14 items with 2 subscales, named as “responsibility of child”, “spouse priority”, and “work life problems”.

Keywords: Woman, career termination, career assessment, validity, reliability

62111 kez görüldü, 2703 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi