Yıl: 2009/ Cilt: 11 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 350 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2009.0092.x

İşletmelerin Gönüllü Çevreci Kuruluşlarla İlişkisi Ve İstihdam Politikalarındaki Rolü
Fatma Kocabaş, Muammer Sarıkaya
Anadolu Üniversitesi

Özet:

Çevre, tüm dünyada son dönemlerde en fazla ele alınan ve üzerinde tartışmaların yapıldığı konuların başında gelmektedir. Özellikle son yirmi yıldır çevreci kuruluşlardaki artış ve bu kuruluşların toplumdaki artan rolü çevre faktörünün önemini ortaya koyan en belirleyici göstergelerden biridir. Yine toplumda önemi ve etkinliği giderek artan işletmelerin çevreyle olan ilişkisi ve bu bağlamda geliştirdiği politika ve stratejiler de bir başka önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin temel paydaş gruplarından biri olan çevreci kuruluşların işletmeyle ilişkisi ve gerçekleştirilen işbirliğine dayalı çalışmalar toplum adına önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada işletmelerin çevreyle ve çevrenin en önde gelen paydaşları olan çevreci kuruluşlarla ilişkisini ele alarak, istihdam politikalarındaki rolünü incelemeye çalışacağız.
 
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Sorunlar, Çevreci Kuruluşlar, İstihdam.
 
Abstract
Environment ranks as one of the first issues that have recently been a subject of debate and consideration throughout the world. Especially over the past two decades the increase in the number of environmental organizations and their increasing influence on the society have been one of the most striking indications showing the importance of the environment factor. Likewise, with the companies’ increasing importance and influence on the society, their relation with the environment, and the policies and strategies they develop in this regard is yet another important issue before us. The environmental organizations’ relationship with companies, as a member belonging to the group that share the same common denominator with them, and the work based on their cooperation provides important gains for the society. We will thus make an attempt to study their role in the employment policies by considering the relation of companies with environment and the environmental organizations as the primary members of the same common denominator.
 
Keywords: Environment, Environmental Problems, Environmental Organizations, Employment.

47102 kez görüldü, 2756 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi