Yıl: 2004/ Cilt: 6 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 175 /     DOI:

Avrupa Birliği'nde İstihdam Üzerine ETUC Yaklaşımı
Doç.Dr. Ayşe ÜNAL
Uludağ Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ETUC'a göre (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) işsizlik korkutucu düzeylerde olup Avrupa'nın önündeki en önemli sorundur. Aynı zamanda yüksek ve sürekli işsizlik çalışma standartlarının altını oyan önemli bir güçtür.

Avrupa Konseyi'nin 1997'de Lüksembourg'da toplanan " İş Zirvesi"nde alınan karar uyarınca Avrupa İstihdam Stratejisini saptaması ile Viyana'da Aralık 1998 alınan karar gereği istihdam politikası yönergesinin hazırlaması, sorunun ağırlığının ve ivediliğinin artık Avrupa ölçeğinde anlaşıldığını kanıtlamıştır. Ancak ETUC'a göre bunlar, özünde önemli işgücü piyasası politikalarına dayanmakla birlikte, bu strateji büyüme ve istihdamla uyumlu makro-ekonomik politikalar oluşturulmadan yetersiz kalacaktır.

ETUC'a göre istihdam sağlanması, bu çerçeveyi üye ülkelerin bütçe ve yatırım politikalarının AB ölçeğinde eşgüdümünü sağlayacak bir yapıya oturtmaya bağlıdır.

Para politikasının gevşetilmesi ve ücretlerin uygun olarak artırılmasıyla birlikte, bu eşgüdüm, Avrupa'da büyümeyi ve istihdamı gerçekleştirmek için gerek duyulan karma politikanın üretilmesini sağlayabilir.

İlgili bütün tarafların (kamu yetkilileri ve sosyal taraflar) seferberliği, işsizlik sorununun kökenine inmenin tek yoludur. Avrupa para birliği için mümkün olan, istihdam içinde mümkün olmalıdır. ETUC'a göre bu ortak çaba, İstikrar ve Büyüme Paktı ile aynı öneme sahip bir Avrupa İstihdam Paktına dönüşmelidir.

ETUC'un 9.Kongresinde istihdama ilişkin olarak aşağıdaki işlevler ele alınmıştır.

* Kitlesel işsizliğe karşı kampanya yürütmek ve sürdürülebilir büyüme ve istihdam için uygun makro ekonomik politikalar oluşturmak, yapısal politikaların ve etkin iş gücü piyasası politikalarının bir karışımından oluşan eşgüdümlü bir yaklaşımla tam istihdamın sağlanmasını amaçlamak;
* İş gücünün %7'ine iş sağlayarak işsizlik oranını beş yılda %5' e indirecek iş yaratma programları ile tam istihdama ulaşma amacını gerçekleştirmek;
* Avrupa istihdam stratejisinin iş gücü piyasası politikalarına odaklanmış olarak gelişmesi sağmak, aynı zamanda tüm aktörlerin katıldığı, büyümeye yönelik bir makro ekonomik politikayı içeren bir Avrupa İstihdam Antlaşması için baskı oluşturmak;
* Sosyal tarafların katılımıyla süreci denetleyecek yapısal ve endüstriyel değişimi yönetecek uzak görüşlü bir strateji için baskı oluşturmak;
* Varolan Avrupa politika araçlarını (araştırma, çevre politikası, yapısal politikalar) endüstriyel değişimi biçimlendirmek üzere buluşlara odaklamak;
* Erkekler ve kadınlar arasında fırsat ve ücret eşitliği yaratılması için kararlı kampanya yürütmek. Bu amaçla, toplu pazarlık sürecine somut önlemler katmak;
* Üye ülkelerin bütçeleri ve uygulama takvimi konularında yükümlülük üstlendikleri nitelikli çocuk bakım hizmetleri ve yaşlı bakımı için baskı oluşturmak;
* Siyahi ve etnik azınlıklara mensup işçilerin ve engellilerin Avrupa Birliği istihdam politikasından tam olarak yararlandırılmalarını sağlamak;
* 35 saatlik haftalık çalışma süresi ve çalışma süresinin azaltılmasını ve toplu pazarlık ve gerekiyorsa, mevzuatla ilgili girişimler acılığı ve savaşım yürütmeyi sürdürmek;
* Sürekli meslek içi eğitimi de içeren herkes için yaşam boyu öğrenme girişimlerine güçlü destek vermek;
* İstihdam yaratmaya yönelik yerel girişimleri, özelliklede bölgesel istihdam anlaşmalarını desteklemek;

Eksik istihdam ve iş yokluğu nedeniyle insanların çalışmak istedikleri halde çalışamamaları, gerek toplum gerek birey için çok büyük ekonomik ve sosyal maliyetler yaratmaktadır. Bu durum ayrıca ücretli işçilerin pazarlık konumlarını da zayıflatmaktadır.

Bu nedenle ETUC, istihdamı sürekli olarak eylemlerinin merkezine koymuş ve gayretlerin devam edeceğini belirtmektedir. Politika yapıcıların istihdam yaratılması ve istihdamın arttırılması amaçlarını, faaliyetlerinde hesaba katmaları sosyal Avrupa için zorunlu bir koşul olarak görülmektedir.

ETUC Haziran 1997'de Amsterdam'da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans öncesinde ETUC'un taleplerini dile getirmek üzere geniş çaplı bir kampanya düzenlemiştir.

ETUC, "Ekonomik ve sosyal krizin" devam ettiğini, yeniden yapılanmalar, özelleştirmeler ve yer değiştirmelerin ekonomi ve istihdamın temel yapısını etkilediğini savunmuştur. ETUC kurucu Sözleşmeye bir "İstihdam Bölümünün" ve temel sosyal hakların eklenmesi için defalarca çağrıda bulunmuştur ve yüksek kaliteli istihdam yaratılması için ekonomik ve sosyal politikaların Avrupa düzeyinde koordinasyonunu savunmaktadır. Bu çerçevede 2003 yılında acil bir bildirge yayınlamıştır.

ETUC İcra Kurulu Tarafından Onaylanan Bildirgeye göre (Brüksel, 26-29 Mayıs 2003), 10. ETUC Kongresi Avrupa'daki ciddi ekonomik ve sosyal durum nedeniyle son derece kaygılıdır.

Deflasyon ve onun sonucu olarak artan işsizlik, azalan büyüme ve zayıflayan rekabet gücü kısır döngüsünün devam etmesine izin verilmemelidir.

ETUC ve bağlı örgütler, krizi Avrupa Refah Devletini zayıflatmak amacıyla kullanma girişimlerine şiddetle karşı çıkmaktadır.

Kongre, Avrupa kurumları ve Üye Devletlerin krizi çözümlemek ve Lizbon tam istihdam ve rekabet gücü hedeflerine ulaşmak amacıyla acil adımlar atmaları konusunda ısrarlıdır.

Eylem Programı Çerçevesinde Kongre özellikle:
* Avrupa Merkez Bankası'nı, büyümeyi canlandırmak ve deflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarında acilen önemli bir indirim yapmaya;
* Talebin GSMH'nin en az yüzde biri oranında canlandırılması, eğitim ve mesleki eğitime, çevresel teknolojilere ve Avrupa çapında alt yapılara yönelik yatırıma ağırlık verilmesi amacıyla Lizbon hedefleriyle uyumlu koordine önlemler paketi belirlemeye;

İstikrar ve Büyüme Paktının gerçekten büyüme ve istikrarı sağlaması amacıyla yeniden yönlendirmeye çağırmaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- TİSK: Avrupa Birliği İstihdam Paketi, Yayın No: 217, 2002
- PETROL-İŞ 2000-2003 Petrol-İş, Küreselleşme Koşullarında Kapitalizm ve Sendikal Hareket, No:85, İstanbul, 2003
- PETROL-İŞ: Sendikal Notlar, S: 18, Haziran 2003
- PETROL-İŞ: Sendikal Notlar, S:11, Ekim 2001
- http://www.etuc.org/en/
- http://www.eirp.eurofound.ie/1997/04/inbrief/eu9704120n.htm/

63606 kez görüldü, 3 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi