Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 777 /     DOI:

Atık Madde Toplayıcılarının Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Deneyimleri: Ankara Örneği
Melih TUTAR Prof.Dr.Tahir BAŞTAYMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

Günümüzün dezavantajlı çalışan gruplarından birisi olan atık madde toplayıcılarının olumsuz çalışma koşulları ve yasal statü dışında kalmaları Türkiye’de çözüm bekleyen sorun alanlarından birisidir. Bu çalışmanın temel amacı atık madde toplayıcılarının çalışma koşulları ve örgütlenme deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçtan hareketle Ankara ilinde on yedi atık madde toplayıcısına yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda atık madde toplayıcılarının en temel problemi yasal statü dışında kalmalarıdır. Bu durum çalışma koşullarının insan onuruna yakışmayan bir biçimde gelişmesine neden olmaktadır. Nitekim atık madde toplayıcıları ortaya çıkan olumsuz çalışma koşullarını minimum düzeye indirebilmek ve yasal statü kapsamına girebilmek için Ankara ilinde dernek düzeyinde örgütlenme girişiminde bulunmaktadırlar. Derneğe üye olan katılımcıların karşılaştıkları güçlüklerin azaldığı araştırma kapsamında elde edilen bulgulardandır.

Anahtar Kelimeler: Atık madde toplayıcıları, Türkiye’de atık madde toplayıcıları, Atık madde toplayıcılarının örgütlenmesi

Working Conditions and Organizational Experiences Of Waste Collectors: The Case Of Ankara

Abstract

Unfavorable working conditions and being out of legal status of waste collectors, one of today's disadvantaged working groups, is one of the problem areas waiting for a solution in Turkey. The main purpose of this study is to reveal the working conditions and organizational experiences of waste collectors. For this purpose, semi-structured in-depth interview technique was applied to seventeen waste collectors in Ankara. As a result of the interviews, the most basic problem of waste collectors is that they are out of legal status. This situation causes working conditions to develop in a way that is not befitting human dignity. As a matter of fact, waste collectors attempt to organize at the level of associations in Ankara in order to minimize the negative working conditions. It is one of the findings obtained within the scope of the research that the difficulties faced by the participants who are members of the association have decreased.

 

Keywords: Waste collectors, Waste collectors in Turkey, Organization of waste collectors


63590 kez görüldü, 265 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi