Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 9 / No: 770 /     DOI:

Yetenek Yönetiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir Otomotiv Sektörü Araştırması
İlhan ALYAY, Kerim KARADAL, Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU

Özet: Günümüzde bilgi ve teknolojinin hızlı geliştirilebilir olması ile işletmeler stratejik insan kaynakları yönetiminin ve çalışanın elde tutulmasının önemini kavramaya başlamışlardır. İşletmelerin sahip oldukları entelektüel bilgi seviyesi, işletme değerini doğrudan etkilemeye başladığından dolayı bilginin değer yaratma potansiyeline sahip olan yetenekli çalışanları geliştirmek ve işletmeye olan bağlılıklarını arttırmak tüm organizasyonlar için hayati önem taşıyan konu haline gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, çalışanların yetenek yönetimine olan algısının örgüte olan bağlılıklarını nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Bursa ilinde otomotiv sektöründe çok uluslu bir şirketin fabrikalarında ankete dayalı çalışma yapılmıştır (n= 395).

Araştırma örnekleminden veriler anket uygulaması aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, korelasyon analizi, regresyon analizi, açıklayıcı faktör analizi, T-Testi ve ANOVA testi aracılığı ile test edilmiştir. Anlamlılık testlerinde ise α değeri 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yetenek Yönetimi, Stratejik Yetenek Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Elde Tutma


Abstract: Today, with the rapid development of information and technology, the awareness of the importance of human resources has increased. Today, the level of intellectual knowledge has started to directly affect the value of the company, it has become vital for all organizations to develop talented employees who have the potential to create value and to increase their loyalty to the company.


The aim of this study is to determine how employees’ perception of talent management affects their commitment to the organization. A survey-based study was carried out in the factories of a multinational company in the automotive industry of Bursa (n= 395).


The data was obtained through the survey application from the research sample. The data obtained were tested through Correlation Analysis, Regression Analysis, explanatory factor analysis, T-test and ANOVA test. Significance tests were based on α = 0.05 significance level.


Keywords: Talent Management, Strategic Talent Management, Organizational Commitment and Employee Retention


4328 kez görüldü, 248 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi